Kluczową rolę w zakresie zapewnienia ciągłości dostaw w Polsce w dłuższym okresie czasu odgrywać będzie program inwestycyjny zarówno w obszarze budowy nowych mocy wytwórczych oraz sieci dystrybucyjnych, jak i w zakresie modernizacji oraz remontów zarządzanej infrastruktury.

TAURON Dystrybucja od kilku lat konsekwentnie inwestuje w modernizacje i rozbudowę energetycznej sieci dystrybucyjnej. Do 2025 r. spółka planuje wydać około 16 mld zł na realizację tego typu zadań. Każdego roku realizowane są tysiące projektów, których głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa, niezawodności oraz jakości dostaw energii elektrycznej.

Co roku TAURON Dystrybucja przyłącza ponad 30 tys. nowych klientów, aktywnie odpowiadając na ich potrzeby inwestycyjne. Realizowane inwestycje, związane z budową nowych stacji czy też rozbudową sieci zapewniają najwyższe standardy jakościowe dostarczanej energii elektrycznej do odbiorców wrażliwych na przerwy w dostawach energii oraz klientów lokujących swoją działalność w rozbudowywanych strefach ekonomicznych.

G4-EU4 Długość naziemnych i podziemnych linii transmisyjnych i dystrybucyjnych według systemu regulacyjnego (km)

Długość linii przesyłowych i dystrybucyjnych Naziemne [km] Podziemne [km]
Linie 220 kV 44
Linie 110 kV 10 953 113
Linie SN 40 566 22758
Linie nN 71 059 36127
Przyłącza nN 33 258 10863
Linie oświetlenia ulicznego 30 530 9153
RAZEM 186 410 79 014

 

Czynnikami generującymi potrzebę dużych inwestycji w sektorze dystrybucji jest modernizacja istniejącego majątku oraz zmiana topologii i technologii sieci – głównie w obszarze linii średnich napięć. Obecny stan sieci dystrybucyjnych jest podstawowym czynnikiem wpływającym na niezawodność, poziom strat i może stanowić ograniczenie dla rozwoju energetyki rozproszonej oraz funkcjonowania prosumentów. Do budowy i oceny wpływu strategii inwestycyjnych na osiąganie celów długoterminowych spółka wykorzystuje nowoczesne systemy informatyczne oraz zasady priorytetyzacji potrzeb inwestycyjnych. Ma to na celu kierowanie nakładów inwestycyjnych w miejsca mające największy wpływ na poprawę bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i efektywności funkcjonowania sieci dystrybucyjnej, w tym poprawę wskaźników jakościowych energii elektrycznej.

 

 

Głównym celem było wdrożenie narzędzia wspierającego strategiczne, czyli długoterminowe zarządzanie majątkiem sieciowym w cyklu jego życia. Pozwala ono na przeprowadzanie symulacji i optymalizacji średnio- i długoterminowych skutków podejmowanych decyzji biznesowych. Wynikiem przeprowadzonych symulacji jest szczegółowa analiza aktualnej strategii inwestycyjnej, czyli odwzorowanie zmian struktury wiekowej, wartości odtworzeniowej majątku, nakładów inwestycyjnych oraz parametrów niezawodnościowych w perspektywie następnych 30 lat. 

Aplikacja pozwala również na przeprowadzenie wnikliwych analiz dotyczących wskaźników niezawodnościowych SAiDi i SAiFi. Ponadto zostanie ona rozszerzona o moduł, który poprzez iteracyjne działania optymalizuje zadane wielkości (np. wielkość nakładów), uwzględniając zadane kryteria i ograniczenia. W ten sposób możliwe będzie budowanie optymalnych strategii inwestycyjnych oraz alokowanie budżetów na poszczególne oddziały oraz grupy urządzeń.

Szczególnie istotne – w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego – będzie również dostosowanie obecnych jednostek wytwórczych do surowych wymagań Unii Europejskiej w zakresie emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń wydzielających się w procesie produkcji energii z surowców konwencjonalnych.

W  2015 r. jednostki należące do Grupy wyprodukowały 16,6 TWh energii elektrycznej. Z czego ponad 90 proc. wyprodukowały bloki opalane węglem (8 elektrowni i elektrociepłowni konwencjonalnych) – 4,8 GWe i 2,5 GWt.  Zakończył się również drugi etap rozbudowy farmy wiatrowej w Marszewie. Dzięki temu moc TAURONA zainstalowana w wietrze przekroczyła 200 MW.

Trwają także intensywne prace na budowie bloku węglowego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Oprócz inwestycji w Jaworznie TAURON Wytwarzanie we współpracy z PGNiG Termika realizuje projekt budowy bloku parowo-gazowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola o mocy 442MWe, z czego na TAURON przypada (zgodnie z liczbą udziałów 50/50) – 221 MWe. W najbliższych latach spółka rozważa podjęcie budowy bloku gazowego o mocy 400-500 MWe w Elektrowni Łagisza.

 

 

Kluczowe inwestycje Grupy TAURON w 2015 r.

Wykonawca: Abener Energia S.A. (Abener Energia)

Planowana data zakończenia inwestycji: 2018 r. (dokładny termin będzie możliwy do oszacowania po przeprowadzeniu inwentaryzacji projektu)

Poziom zaawansowania: 85-90%

* 29 stycznia 2016 r. Elektrociepłownia Stalowa Wola odstąpiła od kontraktu z generalnym wykonawcą budowy bloku gazowo-parowego firmą Abener Energia

Wykonawca: Elektrobudowa S.A.

Planowana data zakończenia inwestycji: 2016 r.

Poziom zaawansowania: 93%

Wykonawca: Konsorcjum RAFAKO S.A. i Mostostal Warszawa S.A.

Planowana data zakończenia inwestycji: 2019 r.

Poziom zaawansowania: 14%

Wykonawca: Jaworzno III Fortum Power and Heat Oy i ZRE K-ce, Łaziska – Strabag sp. z o.o. i Strabag AG

Planowana data zakończenia inwestycji: 2016 r.

Poziom zaawansowania – Jaworzno III: 91%

Poziom zaawansowania – Łaziska: 100%

Wykonawca: planowane ogłoszenie przetargu w 2016 r.

Planowana data zakończenia inwestycji: 2022 r.

Poziom zaawansowania: 20%

Wykonawca: Konsorcjum KOPEX S.A. i KOPEX Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. (zadanie główne – drążenie szybu)

Planowana data zakończenia inwestycji: 2019 r.

Poziom zaawansowania: 36%

Wykonawca: Konsorcjum Iberdrola Engineering and Construction Poland sp. z o.o. i Iberdrola Ingenieria y Construcción S.A.U.

Data zakończenia inwestycji: 2015 r.

Poziom zaawansowania: 100%

Na terenie Elektrowni Jaworzno III powstaje największa inwestycja Grupy TAURON – blok opalany węglem o mocy 910 MW. Jednostka będzie spełniać najwyższe standardy środowiskowe, emitując mniej substancji szkodliwych niż blok starszej generacji i utrzymując wysoką sprawność wytwarzania. Jako duża jednostka konwencjonalna blok w Jaworznie będzie po przekazaniu do eksploatacji, które planowane jest w 2019 r., kluczowym ogniwem w zapewnieniu stabilnej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Efekt ekologiczny:

(porównanie emisji na MWh starych bloków 120 MW i bloku 910 MW):

stare bloki 120 MW nowy blok 910 MW redukcja na MWh
Pył 0,2s2 kg 0,02 kg -91%
SO2 6,40 kg 0,4 kg -95%
NOx 2,23 kg 0,4 kg -82%
CO2 950 kg 692 kg -28%

 

 

 

Druga spółka z obszaru wytwarzania – TAURON Ciepło w 2015 r. realizowała budowę bloku ciepłowniczego o mocy o mocy elektrycznej netto 58,3 MWe i cieplnej 86 MWt. Inwestycja dobiegła końca w grudniu 2015 r. W najbliższym czasie spółka nie planuje żadnych nowych inwestycji.

 

Na początku stycznia 2016 r. odbyła się pierwsza synchronizacja nowego bloku ciepłowniczego z krajową siecią elektroenergetyczną. Miały miejsce także testy, w trakcie których do systemu grzewczego Tychów dostarczono pierwsze ciepło z nowej jednostki. Inwestycja jest drugim etapem budowy nowych mocy w tyskim zakładzie. Obejmuje ona blok ciepłowniczy BC-50 o mocy elektrycznej netto 58,3 MWe i cieplnej 86 MWt z kotłem fluidalnym, turbiną ciepłowniczo-kondensacyjną oraz gospodarkami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą.

W pierwszej fazie projektu (2008-2012) kocioł węglowy został przystosowany do spalania wyłącznie biomasy. Zabudowano także kocioł rusztowy. Koszt budowy bloku to ok. 618,5 mln zł. Będzie on stanowił podstawowe źródło dostaw ciepła dla miasta Tychy. Prace budowlane rozpoczęto w grudniu 2013 r. Przejęcie bloku do eksploatacji przez Tauron Ciepło zaplanowano na koniec pierwszego półrocza 2016 r.

W 2015 r. TAURON Ciepło zakończył budowę magistrali ciepłowniczej łączącej Siemianowice Śląskie i Katowice z siecią obsługiwaną przez elektrociepłownię należącą do CEZ Chorzów. Inwestycja pochłonęła około 50 mln złotych.   W ramach tego przedsięwzięcia wybudowana została sieć łącząca magistralę zachodnią ZW Katowice z siecią ciepłowni w Siemianowicach Śląskich.

Powstała także przepompownia wraz z układami regulacji ciśnienia sieci magistrali ZW Katowice i CEZ Chorzów (wcześniej Elektrociepłownia Chorzów Elcho). Zmodernizowana i rozbudowana sieć zapewnia bezpieczeństwo dostaw do obecnych oraz do nowych odbiorców TAURONA.  W trakcie inwestycji powstało prawie 1,5 km nowych sieci, blisko 3 km zmodernizowano i przebudowano. Zastosowane technologie zmniejszają straty ciepła, zwiększają efektywność sieci i zmniejszają zanieczyszczenia.