W latach 2012-2015 Grupa TAURON prowadziła zakrojony na szeroką skalę program inwestycyjny, którego celem było zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego głównie poprzez dywersyfikację posiadanej floty wytwórczej, a także modernizację posiadanej infrastruktury dystrybucyjnej.

Tylko w 2015 r. w obszarze wytwarzania nakłady inwestycyjne wyniosły 1,563 mld zł, a w obszarze dystrybucji – 1,624 mld zł (z czego 1,033 mld zł na modernizację i odtworzenie istniejących sieci, pozostałe 591 mln zł na budowę nowych przyłączy).

Dbałość o bezpieczeństwo zasilania to także usprawnianie codziennej pracy załogi dzięki zastosowaniu nowoczesnych systemów oraz prace badawczo-rozwojowe ze szczególnym uwzględnieniem testowania nowoczesnych rozwiązań, które w przyszłości będą powszechnie dostępne dla klientów.

Prowadzone inwestycje oraz przedsięwzięcia sukcesywnie poprawiają jakość oferowanych usług i są gwarantem krajowego bezpieczeństwa energetycznego.

W nowej Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego dla klientów pozostało wśród priorytetów strategicznych. Jednak większy nacisk został postawiony na kwestie związane z innowacyjnością, co jest spójne z aktualizowaną strategią korporacyjną Grupy.

KIERUNEK STRATEGII: Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego
Cel na 2015 rok Stopień realizacji celu Działania zrealizowane w 2015 r.
1.1. Zobowiązujemy się zapewniać naszym klientom dostęp do energii elektrycznej i ciepła, korzystając z różnorodnych mocy wytwórczych,
w tym OZE
ptaszek a) Budowa bloku węglowego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Inwestycja, która będzie stanowić o stabilności krajowego systemu elektroenergetycznego, rozpoczęła się w 2014 r. Zakończenie budowy planowane na 2019 r.

b) Rozbudowa mocy wytwórczych opartych na wietrze. W 2015 r. łączna moc elektrowni wiatrowych TAURONA przekroczyła 200 MW.

c) Budowa bloku ciepłowniczego w Zakładzie Wytwarzania Tychy o mocy elektrycznej netto netto 58,3 MWe i cieplnej 86 MWt z kotłem fluidalnym, turbiną ciepłowniczo-kondensacyjną oraz gospodarkami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą.

1.2. Podnosimy efektywność energetyczną w procesie dostaw energii elektrycznej
i ciepła
ptaszek  

a) Modernizacja infrastruktury dystrybucyjnej i budowa nowych przyłączy. Tylko w 2015 r. nakłady inwestycyjne TAURON Dystrybucja na ten cel wyniosły 1,925 mld zł.

b) Straty dystrybucji energii elektrycznej w 2015 r. po raz pierwszy wyniosły mniej niż 5 proc.

c) TAURON Dystrybucja wdraża systemy inteligentnego opomiarowania u klientów. W ramach projektu Smart City Wrocław spółka instaluje inteligentne liczniki u klientów. Docelowo do 2017 r. nowe opomiarowanie będzie posiadało 330 tys. klientów.

d) TAURON buduje nowoczesne centra dyspozycją mocy (Gliwice, Kraków) oraz dyspozytornie sieci ciepłowniczych (Katowice) pozwalających na bieżąco monitorować sieć i natychmiastowo reagować na wypadek awarii.