Ostatnie lata to intensywna rozbudowa i modernizacja posiadanej infrastruktury dystrybucyjnej wraz z budową nowoczesnych dyspozytorni mocy oraz usprawnianiem pracy brygad. Wszystko w celu poprawy niezawodności sieci, ulepszenia parametrów jakościowych energii elektrycznej oraz skrócenia przerw w jej dostawach.

Dystrybuowanie energii elektrycznej na duże odległości nieodłącznie wiąże się z występowaniem strat przesyłowych. Wyeliminowanie ich jest niemożliwe do osiągnięcia, jednak wskutek prowadzonych inwestycji, modernizacji i konserwacji TAURON Dystrybucja z roku na rok poprawia efektywność procesu dystrybucji. W 2015 r. poziom strat utraconej energii (rozumianej jako suma strat technicznych, jak i nietechnicznych) po raz pierwszy spadł poniżej 5 proc.

G4-EU12 Straty przesyłowe i dystrybucyjne jako procent całkowitej energii przesłanej/ dystrybuowanej

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


RokStraty przesyłowe i dystrybucyjne
Straty przesyłowe i dystrybucyjne jako procent całkowitej energii przesłanej/ dystrybuowanej
20135,69%
20145,31%
20154,91%

Straty dystrybucyjne, z wyszczególnieniem przyczyn strat
[MWh]*
2013 2014 2015
Straty techniczne 2 276 060 2 169 444 2 143 843
Straty nietechniczne 723 029 594 679 447 327
STRATY ŁĄCZNIE 2 999 089 2 764 123 2 591 170
Straty w przesyle i dystrybucji jako procent całkowitej wytworzonej energii [%] 5,69 5,31 4,91

* Dane nie zawierają strat na potrzeby własne sieciowe, które w 2015 r. wyniosły 44 602 MWh

 

Warto zaznaczyć, że do strat nietechnicznych, wynikających m.in. z błędów układów pomiarowych lub nieprawidłowej ewidencji sprzedanej energii, zalicza się również nielegalny pobór energii z sieci (tzw. kradzieże prądu). TAURON Dystrybucja prowadzi we współpracy z Policją akcję społeczną „Włącz stop dla nielegalnego poboru energii elektrycznej” zwalczającą występowanie tego zjawiska.

 

Akcja skierowana w szczególności do Policji, Straży Miejskiej, zarządców nieruchomości  i klientów TAURON Dystrybucja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa klientów i ciągłości dostaw energii elektrycznej poprzez walkę ze zjawiskiem nielegalnego poboru energii elektrycznej (NPEE). W akcję zaangażowało się także Centrum Inspekcji Energetycznej.

W 2015 r. odbyły się cztery konferencje w Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Legnicy i Wrocławiu dotyczące przeciwdziałania NPEE oraz jedno seminarium na Uniwersytecie Jagiellońskim poświęcone analizie formalnoprawnej zjawiska nielegalnego poboru energii. W rezultacie przeszkolono 400 osób z podstaw wykrywania i zwalczania zjawiska nielegalnego poboru energii elektrycznej.

 

Dbałość TAURON Dystrybucja w kwestii oszczędzanie energii ma także swój wyraz w oferowaniu klientom innowacyjnych rozwiązań i narzędzi poprawiających efektywność energetyczną. Zalicza się do niego projekt Smart City Wrocław, w ramach którego spółka dystrybucyjna TAURONA instaluje u klientów z terenu Wrocławia inteligentne opomiarowanie. Dzięki tym licznikom klienci mogą skutecznie i na bieżąco (za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji na urządzenia mobilne i komputer) monitorować zużycie energii elektrycznej. W ten sposób otrzymują narzędzie do sprawdzania zużycia energii elektrycznej w trybie dziennym, miesięcznym i rocznym. Z kolei dla TAURON Dystrybucja to kolejny krok do usprawnienia procesu dystrybucji energii elektrycznej, czyli miedzy innymi do szybszego lokalizowania i usuwania awarii, a tym samym do ograniczenia przerw w zasilaniu naszych klientów.

Docelowo do 2017 r. 330 tys. klientów będzie posiadało inteligentne liczniki. To największy tego typu projekt w kraju.

Występowanie przerw w dostawach energii jest jednak uzależnione od wielu czynników. Doskonale obrazują to wskaźniki średniego czasu trwania przerw w dostawach energii (SAIDI) oraz częstości ich występowania (SAIFI). Mimo znacznego skrócenia długości planowanych przerw w dostawie energii o ponad 34 min w stosunku do 2014 r. średni czas trwania przerw w dostawie w 2015 r. wydłużył się do ponad 300 min.

 

 

 

SAIDI minuty/odbiorcę/rok ) 2015
Planowane 69,42
Nieplanowane bez katastrofalnych 207,35
Nieplanowane z katastrofalnymi 238,67
Razem 308,09

W stosunku do 2014 r. zwiększeniu uległa także średnia częstość przerw w dostawach energii z 3,36 do 3,56 przerwy na odbiorcę w ciągu roku.

TAURON

Dystrybucja

SAIFI

liczba przerw/odbiorcę/rok )

Planowane 0,46
Nieplanowane bez katastrofalnych 3,08
Nieplanowane z katastrofalnymi 3,1
Razem 3,56

Powodem wzrostu obu tych wskaźników były potężne nawałnice, które przeszły na początku lipca ubiegłego roku nad Polską, powodując masowe szkody w sieci elektroenergetycznej. Tylko w ciągu dwóch dni (7-8 lipca) służby energetyczne interweniowały ponad 3 tys. razy. Uszkodzonych zostało 90 linii wysokiego i średniego napięcia. Żywioł zerwał 700 przewodów sieci niskiego napięcia i zniszczył 500 słupów energetycznych. Grzmiało nawet tysiąc razy na minutę. Na przestrzeni zaledwie kilkudziesięciu minut ponad 450 tys. klientów Tauron Dystrybucja zostało pozbawionych prądu.

Do akcji natychmiast przystąpiły grupy interwencyjne, które ze względów bezpieczeństwa w pierwszej kolejności zajęły się zerwanymi przewodami i złamanymi słupami. Ponad 1700 osób w 500 brygadach nieustannie przez kilka dni pracowało, by naprawić uszkodzenia i przywrócić zasilanie. Do pomocy zaangażowano firmy specjalizujące się w wycince drzew. W stacjach transformatorowych wymagających szybkiego zasilania podłączono agregaty prądotwórcze.

W rezultacie w 12 godzin po awarii prąd miało 370 tys. odbiorców, a po 24 godzinach kolejnych 50 tys., czyli blisko 90 proc. tych, którzy stracili napięcie podczas ataku żywiołu.

Szczególnie trudna sytuacja panowała w południowej części województwa śląskiego w powiatach: bielskim, pszczyńskim, bieruńsko-lędzińskim, mikołowskim, rybnickim, raciborskim, wodzisławskim, na terenie Tychów i Jastrzębia-Zdroju. Tam zniszczenia sieci były największe i prace trwały najdłużej.

Niedługo później pogoda po raz kolejny spowodowała masowe szkody w infrastrukturze energetycznej. Wiatr powyżej 100 km/h, grad, lokalne szkwały i trąby powietrzne pozbawiły prądu ponad 100 tys. naszych klientów na terenie Dolnego Śląska, Małopolski oraz w okolicach Wrocławia, gdzie trąba powietrzna uszkodziła 42 słupy średniego napięcia. Energetycy odebrali 2300 zgłoszeń dotyczących uszkodzeń sieci niskiego napięcia. Przy ogromnym zaangażowaniu sił i środków wszystkie awarie zostały usunięte w ciągu trzech dni.

Z chwilą wystąpienia pierwszych masowych uszkodzeń sieci, spółka każdorazowo uruchamia procedury przewidziane w instrukcjach reagowania w przypadku zagrożenia klęskami żywiołowymi, a także monitoruje bieżącą sytuację, współpracując z wojewódzkimi i powiatowymi Centrami Zarządzania Kryzysowego. Starania energetyków TAURON Dystrybucja w walce z żywiołem docenili klienci, którzy w ramach badania satysfakcji rekordowo wysoko ocenili satysfakcję z usuwania awarii i wyłączeń (80). Średni wynik konkurencji to 76.

inter

 

Jednym z elementów zabudowywanych na sieci i mających niebagatelny wpływ na skrócenie czasu lokalizacji uszkodzeń są zdalnie sterowane łączniki. Zastosowanie reklozerów, które pełnią funkcję wyłączników montowanych w torze głównym linii średnich napięć, jak i rozłączników zdalnie sterowanych, pozwala dyspozytorom na „odcięcie” uszkodzonego fragmentu sieci bez konieczności wysyłania w teren pracowników pogotowia energetycznego, co w znaczący sposób skraca czas lokalizacji awarii. Automatyzacja sieci pozwala również na sprawniejsze i szybsze przygotowanie układu pracy sieci do prac planowych.

Zastosowanie aparatury w sieciach napowietrznych zarówno w przypadku reklozerów, jak i rozłączników, wiąże się w większości przypadków z wymianą istniejących słupów sieci średnich napięć, na których są one zabudowywane. Natomiast montaż urządzeń w stacjach wnętrzowych polega w większości na zabudowie nowej aparatury w miejscu istniejących łączników oraz urządzeń telemechaniki. W ramach realizacji planu inwestycyjnego w Rejonie Dystrybucji Lubań w 2015 r. prowadzone były prace związane z zabudową aparatury sterowanej zdalnie, co w połączeniu z poprawą organizacji pracy w znacznym stopniu przyczynia się do skrócenia czasu przerw w dostawie energii elektrycznej.

 

Tetra jest technologią opartą o standard stworzony przez europejski instytut norm telekomunikacyjnych. Jest otwartym standardem cyfrowej łączności radiotelefonicznej przeznaczonym m.in. dla służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa. Jego wyjątkowość polega na dostarczeniu systemu komunikacyjnego pozwalającego na koordynację działań służb szybkiego reagowania w bezpieczny i niezakłócany sposób.

Technologia ta pozwala także na zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa połączeń oraz dostępności sieci. Na terenie oddziału TAURON Dystrybucja w Będzinie powstaje trzynaście stacji bazowych TETRA. W ramach zadania wybudowanych zostanie pięć nowych wież telekomunikacyjnych i siedem kontenerów technicznych oraz nastąpi modernizacja ośmiu wież i sześciu pomieszczeń łączności telekomunikacyjnych.

 

 

Kluczem sprawnego reagowania na wypadek przerw w dostawach energii jest szybkość otrzymania powiadomienia od klientów pozbawionych prądu. Awarie można zgłaszać za pośrednictwem  strony www (http://www.tauron-dystrybucja.pl/wylaczenia/Strony/zglos-awarie.aspx) lub infolinii Pogotowia Energetycznego (991 lub 323 030 991). Jeśli przyczyna awarii leży po stronie spółki (a nie jest wynikiem np. awarii wewnętrznej instalacji w domu klienta), zostaną niezwłocznie podjęte czynności zmierzające do jej usunięcia.

W każdej chwili na stronie internetowej TAURON Dystrybucja (http://www.tauron-dystrybucja.pl/wylaczenia/strony/wylaczenia.aspx) można sprawdzić także, gdzie i kiedy planowane są w okolicy przerwy w dostawie energii elektrycznej (niezbędne np. do przeprowadzenia inwestycji sieciowej lub modernizacji infrastruktury). Klienci TAURONA mają także możliwość zapisania się do specjalnego newslettera, który informuje o wyłączeniach w regionie.

Co oczywiste, awarii nie da się przewidzieć, jednak służby TAURON Dystrybucja  bezustannie minimalizują ryzyko ich wystąpienia, a także skracają czas reakcji potrzebny na lokalizację usterki i jej naprawę. Sprzyja temu m.in. wdrażanie nowoczesnego systemu Zarządzania Majątkiem Sieciowym (ZMS) czy zwiększenie stopnia automatyzacji sieci poprzez zastosowanie różnego rodzaju rozłączników zdalnie sterowanych pozwalających na odłączenie uszkodzonego fragmentu sieci bez konieczności wysyłania w teren pracowników pogotowia energetycznego, co pozwala szybciej zlokalizować miejsce wystąpienia awarii.

 

Dzięki nowej aplikacji klienci biznesowi TAURONA są informowani SMS-em lub e-mailem o planowanych wyłączeniach i wszelkich awaryjnych zakłóceniach w dostawie energii elektrycznej. Wdrożona na początku 2015 r. w centrali oraz wszystkich 11 oddziałach TAURON Dystrybucja aplikacja jest częścią zaawansowanego systemu Contactis. W wyniku powiązania elementów topologii sieci energetycznej z bazą klientów TAURON system sam rozpoznaje, którzy klienci zostali pozbawieni zasilania w wyniku zaistniałej awarii lub będą wyłączeni na skutek planowanej przerwy w dostawie energii.

W takiej sytuacji klienci TAURON mogą liczyć na informacje SMS-em lub/i e-mailem (w zależności od ustalonego preferowanego sposobu kontaktu), które przyłącze określone w umowie i w jakim terminie będzie pozbawione zasilania, a także kiedy zasilanie zostanie przywrócone. INFORMER posiada również moduł raporty, który pozwala analizować, do kogo, kiedy i jaka trafiła informacja o wyłączeniach, a także mierzyć skuteczność zrealizowanej kampanii.

 

 

Mówiąc o ciągłości dostaw, należy wspomnieć także o TAURON Ciepło. Sieć ciepłownicza spółki ma długość  – w porównaniu z TAURON Dystrybucja – „zaledwie” 1100 km, jednak zapewnia całodobową dostawę ciepła oraz ciepłej wody użytkowej mieszkańcom obszaru śląsko-dąbrowskiego. Odbiorcami ciepła sieciowego są m.in. osiedla mieszkaniowe, obiekty przemysłowe i sportowe, szpitale, centra handlowe, instytucje użyteczności publicznej i wiele innych.

W ramach Pogotowia Ciepłowniczego, działającego w Katowicach, pracownicy spółki wykonują wszelkie działania interwencyjne w przypadku wystąpienia zakłóceń i usterek.

Pogotowie Ciepłownicze pozostaje do dyspozycji klientów 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Całą dobę czynny jest awaryjny numer telefonu pogotowia – 993. Dyspozytorzy Pogotowia Ciepłowniczego nadzorują również aktualizowanie informacji online na stronie internetowej: www.tauron-cieplo.pl dotyczących ewentualnych awarii w obrębie sieci ciepłowniczej TAURON Ciepło.