Założona w 2012 r. Fundacja TAURON jest fundacją korporacyjną działającą w dominującej części w oparciu o pozyskane w ramach Grupy środki. W mniejszym stopniu budżet zasilają darowizny oraz dotacje. W działalność Fundacji – zarówno w ramach prowadzenia pracy administracyjnej, jak i w zakresie organizacji inicjatyw – angażowani są, w ramach wolontariatu pracowniczego, pracownicy spółek.

Fundacja realizuje założenia Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON w zakresie kierunku wspierającego: Zarządzanie wpływem społeczno-ekonomicznym. Głównym jej celem jest działalność na rzecz dobra publicznego, głównie w zakresie edukacji, oświaty i wychowania oraz nauki, a dodatkowo w zakresie ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, sportu i rekreacji, ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz pomocy i organizacji wolontariatu.

Zakres jej działania jest szeroki. W ramach prowadzonych inicjatyw Fundacja TAURON:

  1. pozyskuje i gromadzi środki finansowe i zasoby materialne dla realizacji celów Fundacji.
  2. tworzy programy stypendialne i udziela wsparcia programom edukacyjnym podnoszącym jakość nauczania oraz programom wyrównującym szanse edukacyjne, promującym talenty i wybitne uzdolnienia dzieci i młodzieży.
  3. wspiera organizacyjnie, rzeczowo i finansowo podmioty prowadzące działalność zbieżną z celami Fundacji.
  4. udziela pomocy finansowej i rzeczowej osobom fizycznym lub prawnym, instytucjom, ośrodkom i placówkom.
  5. prowadzi i wspiera kampanie prospołeczne.
  6. prowadzi i wspiera akcje szkolne i informacyjne.
  7. organizuje lub finansuje imprezy edukacyjne, sportowe, rekreacyjne lub kulturalne.
  8. organizuje lub wspiera inicjatywy na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu.
  9. propaguje i rozwija ideę wolontariatu pracowniczego.
  10. wspiera (finansowo, rzeczowo, organizacyjnie lub prawnie) organizacje, firmy i osoby prywatne w ich działalności zbieżnej z celami Fundacji.

W 2015 r. Fundacja TAURON przekazała wsparcie finansowe (w tym darowizny) w wysokości 2 784 454 zł.

W skład zarządu Fundacji TAURON wchodzą:

1.      Agnieszka Wójcik – Prezes Zarządu

2.      Sylwia Strzelec – Wiceprezes Zarządu

3.      Piotr Apollo – Wiceprezes Zarządu

 

Radę Fundacji TAURON tworzą:

1.      Tomasz Poznański

2.      Tomasz Stępniowski

3.      Roland Makieła

4.      Tomasz Topola

 

Kontakt do Fundacji: http://www.fundacjatauron.pl/kontakt/Strony/kontakt.aspx

Projekty Fundacji TAURON

 

Akcja Domy Pozytywnej Energii jest skierowana do całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Jej założeniem jest poprawa warunków życia dzieci, które przebywają w domach dziecka. Pierwszy raz została przeprowadzona w 2005 r. na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny i tak było aż do roku 2011, kiedy objęła swoim zasięgiem cały obszar działania Grupy TAURON, czyli województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie i podkarpackie. Tylko w tej poszerzonej formule (w latach 2011-2015) wzięło w niej udział ponad 380 domów dziecka z pięciu województw. W 2015 r. odbył się jedenasty finał akcji w Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych. Tym razem dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych zostały zaproszone do udziału w akcji organizowanej w nowej formule. Jej temat brzmiał: „Dzielimy się pozytywną energią”. Wychowankowie placówek mieli za zadanie przeprowadzenie inicjatywy w swojej społeczności lokalnej, której celem była współpraca i integracja z otoczeniem. W sumie zgłoszono ponad 60 inicjatyw na rzecz seniorów, dzieci, zwierząt i otaczającej przyrody.

 

Celem projektu, prowadzonego we współpracy z Fundacją DKMS Polska, jest budowa bazy dawców szpiku kostnego i popularyzacja informacji na temat dawstwa. W rezultacie od 2012 r. w kolejnych spółkach Grupy TAURON odbywa się Dzień Dawcy, w ramach którego pracownicy – poprzez oddanie próbki materiału genetycznego – mogą stać się potencjalnymi dawcami szpiku. W 2015 r. firmowe Dni Dawcy odbyły się w spółkach TAURON Dystrybucja, TAURON Dystrybucja Pomiary i TAURON Dystrybucja Serwis. Dni Dawcy poprzedziła dwumiesięczna akcja informacyjno-edukacyjna, w ramach której pracownicy otrzymali pakiet danych dotyczących problemu dawstwa szpiku. Fundacji TAURON zależało na umożliwieniu pracownikom podjęcia przemyślanej i świadomej decyzji, dlatego mogli oni zadawać wszelkie pytania, wykorzystując specjalnie uruchomione przez partnera merytorycznego akcji, Fundację DKMS Polska, kanały – adres e-mail oraz numer telefonu. Dzięki akcji, prowadzonej na przełomie maja i czerwca, do bazy dawców szpiku kostnego dołączyło 240 kolejnych pracowników Grupy. Od początku prowadzenia akcji „Bohaterowie z dnia na dzień” baza potencjalnych dawców szpiku powiększyła się o 3791 osób.

W 2015 r. Fundacja Tauron w ramach akcji stypendialnej Semper Fi  ufundowała także stypendia dla dwojga dzieci – 15-letniej Agnieszki i 7-letniego Doriana – podopiecznych Fundacji Dorastaj z Nami. Dzięki temu oboje będą mogli rozwijać swoje zainteresowania językowe, przyrodnicze, muzyczne i sportowe. Fundacja Dorastaj z Nami powstała w 2010 r. w wyniku współdziałania przedstawicieli środowiska biznesu i ich troski o los dzieci, których rodzice stracili życie lub zdrowie w trakcie pełnienia służby publicznej dla Polski. Jej podopieczni to dzieci nie tylko żołnierzy, ale także strażaków, policjantów i ratowników górskich.