Rok 2015 upłynął w Grupie TAURON pod znakiem kontynuacji sztandarowych projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu – Bezpieczników TAURONA, Domów Pozytywnej Energii, akcji Bohaterowie z dnia na dzień, a także współpracy ze Stowarzyszeniem SIEMACHA oraz Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

 

W obliczu zbliżających się igrzysk paraolimpijskich w Rio de Janeiro po raz pierwszy objęliśmy swoim patronatem grupę wyjątkowych sportowców przygotowujących się do rywalizacji w tych najważniejszych zawodach czterolecia.

Rozwijaliśmy także współpracę z uczelniami wyższymi, podpisując kolejne umowy ramowe z renomowanymi ośrodkami akademickimi na terenie naszego działania. Miniony rok był także okresem dalszego usprawniania obszaru zakupów Grupy TAURON, w tym szerokiego promowania ważnego narzędzia w tym zakresie – Platformy Zakupowej Grupy TAURON. Spółki Grupy intensywnie pracowały nad zacieśnieniem więzi ze społecznościami lokalnymi, co okazało się być szczególnie istotne w obliczu trudnych wydarzeń, jakie miały miejsce na terenie działania TAURON Wydobycie.

W ramach nowej perspektywy na lata 2016-2018 ten wspierający kierunek strategiczny został zredefiniowany, otrzymując nazwę Partnerstwo społeczno-biznesowe. W dalszym ciągu jednak w jego ramach będziemy realizować politykę dobrego sąsiada, współpracować z ośrodkami akademickimi, usprawniać współpracę z naszymi dostawcami, prowadzić regularny dialog z otoczeniem oraz raportować naszą działalność pozafinansową.

 

KIERUNEK STRATEGII: Zarządzanie wpływem społeczno-ekonomicznym na otoczenie

Cel na 2015 rok Stopień realizacji celu Działania zrealizowane w ramach wypełniania celu
5.1 Zaangażujemy interesariuszy we wspólne działania na rzecz zwiększania pozytywnego wpływu społeczno-ekonomicznego Grupy TAURON  ptaszek

a) W 2015 r. odbyła się jedenasta edycja Domów Pozytywnej Energii, kontynuowana były akcje Bezpieczniki TAURONA oraz Bohaterowie z dnia na dzień oraz współpraca ze Stowarzyszeniem SIEMACHA, a także zimowa akcja Bezpieczna zima z GOPR.

b)Rozpoczęła się realizacja nowego projektu – TAURON sportowym partnerem paraolimpijczyków. W jego ramach TAURON wsparł trójkę sportowców, którzy walczą o igrzyska paraolimpijskie w Rio de Janeiro.

c) Na szczeblu lokalnym spółki Grupy w 2015 r. angażowały społeczności w organizowane przez siebie wydarzenia – m.in. Dzień Ziemi w Krzeszowicach, Światłem Przemienione czy Dni Otwarte poszczególnych zakładów.

5.2 Zapewniamy przejrzystość działań prospołecznych poprzez opracowanie zasad ich realizacji i oceny efektywności   ptaszek

a) W 2015 r. Fundacja TAURON przekazała wsparcie finansowe (w tym darowizny) w wysokości 2 784 454 zł.

b) W corocznym Raporcie zrównoważonego rozwoju piszemy o aktywności Fundacji w minionym roku. Jednocześnie na stronie Fundacji dostępne są dokumenty regulujące jej działalność.

5.3 Będziemy podejmować współpracę z dostawcami i kontrahentami, opierając się na przejrzystych zasadach, uwzględniając kryteria społeczne i środowiskowe oraz prawa człowieka  ptaszek

a) W 2015 r. wdrożono w Grupie system Elektronicznej Kwalifikacji Kontrahentów oraz wyznaczono Kwalifikowane Kategorie Zakupowe.

b) Rozbudowaliśmy Platformę Zakupową Grupy TAURON. W 2015 r. liczba zarejestrowanych w niej kontrahentów przekroczyła 17 tys., a liczba postępowań (o wartości powyżej 14 tys. euro) na niej przeprowadzonych wyniosła 4,5 tys.

5.4 Rozwiniemy partnerstwa z ośrodkami akademickimi na rzecz rozwoju technologii energetycznych i kształcenia przyszłych kadr  ptaszek

a) W 2015 r. TAURON kontynuował innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe w obszarze wychwytu dwutlenku węgla i w celach edukacyjnych udostępniał instalacje pilotażowe odwiedzającym.

b) Wspólnie z partnerami naukowymi TAURON Wytwarzanie realizował projekt ograniczania emisji szkodliwych rtęci do otoczenia.

c) W 2015 r. TAURON zawarł trzy umowy o współpracy z uczelniami wyższymi – w lutym z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, w maju z krakowską Akademią Górniczo-Hutniczą i w lipcu z Uniwersytetem Śląskim.

5.5. Będziemy regularnie komunikować wyniki naszego zaangażowania w kwestiach pozafinansowych naszym najważniejszym grupom interesariuszy  ptaszek

a) W 2015 r. TAURON opublikował czwarty Raport zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON.

b) Została zaktualizowana Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON.

c) W ramach opracowania Raportu za 2014 rok przeprowadziliśmy zakrojony na szeroką skalę dialog z otoczeniem – ankietę online w jego ramach wypełniło ponad 4,6 tys. klientów i pracowników.

c) TAURON po raz trzeci wszedł w skład zestawienia spółek zarządzanych w sposób odpowiedzialny – RESPECT Index, co roku poprawiając swój wynik.