Jako duży podmiot gospodarczy, funkcjonujący w strategicznym dla kraju sektorze, mamy świadomość skali naszego oddziaływania na otoczenie.

W działania zmierzające do zwiększenia naszego pozytywnego wpływu angażujemy różnych partnerów – społeczności lokalne, klientów, administrację, organizacje konsumenckie, stowarzyszenia, instytucje naukowe. W każdym przypadku opieramy naszą współpracę na partnerstwie i wzajemnym zrozumieniu, aby jak najefektywniej realizować wspólne cele. Inicjatywy na tym polu realizowane są zarówno przez poszczególne spółki Grupy, jak i Fundację TAURON.

Większość prowadzonych przez nas projektów w obszarze zarządzania wpływem społeczno-ekonomicznym opiera się na długotrwałej współpracy, ponieważ budowa solidnych relacji wymaga czasu. Ponadto długofalowe przedsięwzięcia, wsparte zbieraniem doświadczeń i wyciąganiem wniosków, pozwalają na optymalizację działań, a tym samym skuteczniejszą realizację przyjętych założeń.