Każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę, jak ważną rolę w zachowaniu poczucia bezpieczeństwa oraz stabilności odgrywa dobry sąsiad. W Grupie TAURON tę zasadę wziętą z życia prywatnego staramy się przełożyć na budowanie relacji ze społecznościami lokalnymi żyjącymi w sąsiedztwie naszych aktywów, szeroko rozprzestrzenionych na terenie Polski południowo-zachodniej.

W rezultacie każda nasza spółka prowadząca działalność o charakterze produkcyjnym na różny sposób angażuje lokalne otoczenie, a także prowadzi z nim regularny dialog, szczególnie w kontekście prowadzenia i planowania nowych inwestycji. Inicjatywy skierowane do społeczności lokalnych są różnorodne, gdyż uwzględniają charakterystykę funkcjonowania poszczególnych spółek.

Spółki poszukują coraz to nowszych form współdziałania na poziomie lokalnym. Wszystko po to, aby lepiej poznać wzajemne potrzeby, problemy i oczekiwania, a w rezultacie wspólnie maksymalizować pozytywny wpływ na otoczenie.

Kampania prozdrowotna „Pomyśl ciepło o sercu” to pakiet bezpłatnych, fachowych badań serca oraz układu krążenia zakończonych poradą wysokiej klasy specjalistów, który był skierowany do 400 mieszkańców Sosnowca, Będzina, Dąbrowy Górniczej i Czeladzi. Badania były podziękowaniem za cierpliwość i wyrozumiałość mieszkańców, jaką wykazali w trakcie realizacji projektu „Modernizacji systemu ciepłowniczego gmin Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin i Czeladź” w 2014 r. Wymieniono wówczas m.in. ponad 30 km sieci dystrybucyjnej. W rezultacie kilkanaście tysięcy mieszkańców Zagłębia płaci mniejsze rachunki za ciepło.

Kampania prozdrowotna „Pomyśl ciepło o sercu”  trwała od lipca do końca września 2015 r. Badania mieszkańców Zagłębia były przeprowadzane w placówce w Dąbrowie Górniczej. Partnerami akcji zostały Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin i Czeladź, a także 13 spółdzielni mieszkaniowych na terenie tych miast. Zainteresowani mieszkańcy mogli dokonywać zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej www.cieploosercu.pl, wypełniając formularz. W wersji papierowej formularz był dostępny w siedzibie Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Dąbrowie Górniczej.

Aspekty podejścia zarządczego do współpracy ze społecznościami lokalnymi ujęto w strategiach zarządzania komunikacją dla poszczególnych projektów inwestycyjnych, które są zgodne z Zasadami Współpracy w Obszarze Zarządczym Komunikacji Zewnętrznej i Wewnętrznej w Grupie TAURON. Należy podkreślić, że zasady komunikowania się ze społecznością lokalną uwzględniają wymagania Polityki informacyjnej dla Grupy TAURON, a zwłaszcza zasady komunikacji w obszarze zarządzania informacją giełdową i relacjami inwestorskimi oraz zasadami komunikacji w sytuacjach kryzysowych.

 

 

Aspekty podejścia zarządczego do współpracy ze społecznościami lokalnymi ujęto w strategiach zarządzania komunikacją dla poszczególnych projektów inwestycyjnych, które są zgodne z Zasadami Współpracy w Obszarze Zarządczym Komunikacji Zewnętrznej i Wewnętrznej w Grupie TAURON.

Inicjatywy spółek w 2015 r., w które zaangażowana została społeczność lokalna

W lutym 2015 r., w związku z planowanym poszerzeniem eksploatacji złoża, odbyło się spotkanie z sołtysem Dębnika i członkami rady sołeckiej.

Kopalnia Wapienia Czatkowice po raz kolejny w 2015 r. wsparła lokalne obchody Światowego Dnia Ziemi w Krzeszowicach. Motywem przewodnim tego przedsięwzięcia jest żaba – symbol skamieliny znalezionej w latach siedemdziesiątych na terenie wyrobiska naszej kopalni (Czatkobatrachus Polonicus). Wszystkie te elementy sprawiają, że spółka bardzo mocno identyfikuje się z lokalnymi obchodami tego święta.

W 2015 r. wzięło w nim udział ponad 600 dzieci z miejscowych szkół i przedszkoli. Podczas imprezy odbyła się również zbiórka ekologiczna, podczas której rozdano 750 sztuk sadzonek. Jest to każdego roku największa, całkowicie darmowa impreza dla dzieci w tym rejonie. Organizację imprezy od strony technicznej wspierało Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach oraz Burmistrz Gminy Krzeszowice.

 

W ramach prowadzonej współpracy ze społecznościami lokalnymi w 2015 r. odbyło się 447 spotkań przedstawicieli spółki (Doradców Zarządu ds. kontaktów z samorządami) z przedstawicielami władz lokalnych – wójtami, burmistrzami, prezydentami, sejmikami celem:

 • przedstawienia szczegółów nt. firmy i sposobu jej funkcjonowania,
 • udzielenia wsparcia i instrukcji, jak załatwiać bieżące formalności,
 • zdiagnozowania i oceny współpracy,
 • wyciągnięcia wniosków na przyszłość – co jest pozytywne, co należałoby usprawnić, zmienić,
 • zdobycia informacji na temat najbliższych inwestycji i planów gospodarczych w regionie,
 • podjęcia lub rozwiązania bieżących spraw, w tym dotyczących kwestii oświetlenia ulicznego,
 • zagadnień związanych z OZE, reagowania na sytuacje kryzysowe i współpracy przy usuwaniu awarii oraz modernizacji sieci, zaangażowania spółki w organizowanych lokalnie imprezach i wydarzeniach kulturalnych, społecznych itp.

Spotkania mają na celu multiplikowanie najlepszych praktyk w obszarze współpracy operacyjnej i relacji TAURON Dystrybucja z władzą i środowiskiem lokalnym.

„Światłem przemienione” to cykl projektów iluminacyjnych prowadzonych przez TAURON Dystrybucja, których celem jest oświetlanie obiektów ważnych dla lokalnych społeczności oraz promowanie ekologicznych metod oświetlania ulic, dróg i budynków, a także innych obiektów. Każda iluminacja to współpraca z samorządem i podmiotem obdarowanym. W 2015 r. przeprowadzono akcję promującą iluminację tablicy poświęconej Tadeuszowi Różewiczowi oraz zorganizowano trzy warsztaty iluminacyjne w Ustroniu, Lublińcu i Katowicach przeznaczone dla samorządów, fotografów i mediów.

Wydano także album pt. „Światłem przemienione”, dokumentujący starania spółki na rzecz wydobywania z mroku arcydzieł architektury. W kwietniu 2015 r. odbył się mapping na kościele protestanckim w Tarnowskich Górach będący zwieńczeniem modernizacji oświetlenia przy ul. Krakowskiej. Główny deptak miasta został oświetlony specjalnym systemem lamp umieszczonych na cięgnach wiszących nad ulicą. Ten sposób oświetlenia w pełni wydobywa detal architektoniczny i jest bardzo oszczędny, ponieważ wykorzystuje źródła LED.

W aspekcie podejścia do zarządzania w obszarze społeczności lokalnych TAURON Wydobycie stawia na rozwój działalności poprzez kompleksowe projektowanie i planowanie produkcji oraz działań inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem systematycznej modernizacji techniki i technologii stosowanych w zakładach górniczych. Podejście to ma na celu minimalizację szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych, ograniczanie negatywnych skutków wpływających na ochronę środowiska m.in. poprzez optymalizację parametrów wody dołowej pompowanej na powierzchnię oraz zrzucanej do rzek, optymalizację kierunków zagospodarowania odpadów i zwiększenie skuteczności realizacji przyjętych zadań w tym zakresie, jak również zapobieganie zanieczyszczeniom, które mogłyby generować negatywne wpływy na społeczność lokalną.

W 2015 r. spółka prowadziła dwie inwestycje strategiczne – budowę szybu „Grzegorz” wraz z budową infrastruktury i wyrobiskami towarzyszącymi oraz budowę poziomu 800 m w Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu.

Prowadzona jest aktywna polityka informacyjna zapewniająca zrozumienie dla wszystkich działań naszej firmy, mogących wywierać wpływ na środowisko i społeczności. Za komunikację z poszczególnymi interesariuszami – w zależności od interesariusza oraz charakteru i rodzaju komunikatu – odpowiedzialne są osoby wskazane w Rejestrze Interesariuszy danego projektu.
Komunikacja pomiędzy Interesariuszami prowadzona jest zgodnie z:
– Zasadami Współpracy w Obszarze Zarządczym Komunikacji Zewnętrznej i Wewnętrznej w Grupie TAURON, ze szczególnym uwzględnieniem Strategii zrównoważonego rozwoju dla Grupy TAURON, która definiuje grupy Interesariuszy Grupy TAURON i zobowiązania Grupy wobec nich,
– Zasadami komunikacji w sytuacjach kryzysowych,
– Zasadami Współpracy w Obszarze Zarządzania Informacją Giełdową i Relacjami Inwestorskimi,
– Regulaminem Obiegu Informacji Poufnych.
Komunikaty dla mediów czy organizacji opiniotwórczych są wcześniej przygotowane przez Zespół Projektowy i przekazane osobie odpowiedzialnej za komunikację zewnętrzną w TAURON Wydobycie, od której komunikaty wychodzą dalej do mediów (Biuro Regulacji Wewnętrznych i Komunikacji). Ustanowione są takie kanały komunikacji, które pozwalają na skuteczną komunikację dwustronną, aby wzajemne oczekiwania Interesariuszy i projektu były zaspokojone przez cały okres przygotowania i jego realizacji. Należą do nich:
– seminaria, warsztaty,
– dedykowane spotkania, prace w grupach roboczych,
– informacje prasowe, konferencje prasowe, artykuły, wywiady,
– biuletyny, ogłoszenia,
– maile, internet, intranet, telefon, korespondencja pocztowa.

W TAURON Wydobycie wdrożono zasady jednoznacznie określające postępowanie ze szkodami górniczymi oraz upraszczające postępowania poprzez przygotowanie wzorów umów uwzględniających różne sposoby naprawy szkód. „Instrukcja w sprawie trybu i zasad postępowania przy naprawie szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych TAURON Wydobycie” reguluje tryb postępowania w przypadku wystąpienia szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego.

W ramach naprawy szkód wykonywane są także na obiektach budowlanych prace profilaktyczne polegające na wykonaniu zabezpieczeń pozwalających na przejęcie przez obiekt prognozowanych deformacji wywołanych eksploatacją górniczą. Regułą jest, że każdy obiekt, którego kategoria odporności jest niższa o 2 od kategorii przewidywanych deformacji zostaje zabezpieczony w ramach prac profilaktycznych. Instrukcja zawiera wzory umów na naprawę szkód uwzględniające różne sposoby ich naprawy.

Operacje wskazane w tabeli dotyczyły sytuacji kryzysowej związanej z zaistniałymi w 2015 r. wstrząsami wysokoenergetycznymi w ZG Janina w pokładzie 207, spowodowanymi występowaniem skomplikowanej tektoniki oraz uskoków o dużych zrzutach, które uaktywniają się w trakcie prowadzonej eksploatacji. W związku z zaistniałą sytuacją podjęto kroki zmierzające do minimalizacji szkód spowodowanych wstrząsami. Zabezpieczono tereny znajdujące się w epicentrum wstrząsów, przeprowadzono spotkania informacyjne z mieszkańcami z poszkodowanych terenów, wprowadzono procedury minimalizujące szkody. Zorganizowano spotkania z mieszkańcami i przedstawicielami władz lokalnych, mediów. W spotkaniach ze strony TAURON Wydobycie brali udział przedstawiciele spółki, dyrekcja Zakładu Górniczego Janina, przedstawiciele działu szkód górniczych oraz działu tąpań. W trakcie spotkań przedstawiana była prezentacja dotycząca analizy stanu zagrożenia tąpaniami. Mieszkańcom wyjaśnione zostało zjawisko występowania wstrząsów, jak również profilaktyka z tym związana. Przedstawiciele działu szkód górniczych zakładu górniczego przekazali informacje odnośnie do sposobów zgłaszania szkód oraz rejestracji wniosków o odszkodowanie. Spółka TAURON Wydobycie podjęła kroki mające na celu informowanie mieszkańców terenów dotkniętych wstrząsami oraz mediów o działaniach podjętych w celu zminimalizowania występowania wstrząsów oraz możliwości ubiegania się o odszkodowania za szkody górnicze. Ponadto zorganizowany został  konwent burmistrzów powiatu chrzanowskiego. W dwóch spotkaniach, jakie się odbyły, brali udział: Burmistrz Chrzanowa, Burmistrz Alwerni, Burmistrz Libiąża, Burmistrz Trzebini, Wójt Babic, Sołtys Żarek, Dyrektor PINBUD, Dyrektor Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i radni powiatowi oraz media lokalne. Ze strony TAURON Wydobycie spotkaniach brali udział przedstawiciele Spółki, Dyrektor Techniczny ZG Janina, Kierownik działu tąpań oraz Kierownik działu szkód górniczych.

Kilkadziesiąt lat pracy elektrowni TAURONA pozwoliły na zbudowanie prawdziwie dobrych sąsiedzkich relacji ze społecznościami lokalnymi. Pracownicy elektrowni są najlepszymi ambasadorami TAURON Wytwarzanie wśród swojej społeczności – aktywnie uczestnicząc w życiu lokalnym, a także piastując funkcję w jednostkach samorządowych i lokalnych stowarzyszeniach. TAURON Wytwarzanie wspiera społeczności lokalne również materialnie poprzez fundacje oraz politykę promocji marki TAURON, której bezpośrednie otoczenie zakładów jest znaczącym beneficjentem.

Na rzecz lokalnych społeczności działają fundacje:

 • Fundacja TAURON (w wymiarze regionalnym),
 • Fundacja Energetyka na rzecz Polski Południowej (Jaworzno),
 • Fundacja Pracownicza „PRO-EKO” (Łaziska Górne),
 • Fundacja „ENERGETYK” (Trzebinia),
 • Fundacja Pracownicza Elektrowni Łagisza w Będzinie (Będzin),

a także stowarzyszenia, wśród których liderem jest Polskie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Energetyki, prowadzące Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych, współtworzące coroczną „Industriadę”.

Dowodami silnych więzi lokalnych jest również udział przedstawicieli zakładów we wszystkich znaczących wydarzeniach lokalnych (dni, festyny, dożynki etc.).

TAURON Wytwarzanie prowadzi otwartą politykę informacyjną w stosunku do lokalnej społeczności. Certyfikowanym potwierdzeniem faktu komunikacji z otoczeniem jest doroczny EMAS dla każdej elektrowni.

W odpowiedzi na społeczne zapotrzebowanie prowadzone są różnorodne akcje, najważniejsze z nich to:

 • „otwarte drzwi elektrowni” – każdy pod opieką profesjonalnych przewodników (pracowników) ma możliwość zobaczenia elektrowni od środka, w trakcie normalnej eksploatacji,
 • współpraca z lokalnymi placówkami oświaty (odbywanie praktyk zawodowych, wykłady pracowników, pomoc materialna dla szkół),
 • wszechstronna współpraca z technicznymi uczelniami wyższymi,
 • promocja lokalnych tradycji, np. Święto Światła (dorocznie w Trzech Króli).

Na każdym spotkaniu dystrybuowane są liczne materiały informacyjne, dotyczące różnych aspektów działalności TAURON, w tym głównie w zakresie ochrony środowiska i nowych technologii wytwarzania energii.

W związku z budową bloku energetycznego klasy 900 MW w Jaworznie, stworzono specjalną zakładkę na stronie internetowej www.tauron-wytwarzanie.pl/blok910, gdzie proces budowy można obserwować na bieżąco za pomocą trzech kamer internetowych, można też obejrzeć aktualny film z danego etapu budowy.

W 2015 r. TAURON Wytwarzanie wniósł do kas samorządowych tytułem podatków od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie oraz w formie podatku rolnego i leśnego, a także opłat od czynności cywilnoprawne kwotę 73 692 215 złotych.

Aktualnie prowadzone inwestycje są przede wszystkim na terenie będącym własnością inwestora, w związku z czym nie ma konieczności angażowania interesariuszy (społeczności lokalnej) do konsultacji. Konsultacje, które są prowadzone, wynikają z obowiązku realizacji zapisów obowiązującego prawa – zwykle w przypadku uzyskiwania odpowiednich decyzji administracyjnych. W takich przypadkach interesariuszem są przede wszystkim społeczności lokalne. W przypadku, gdy inwestycja wykracza poza tereny będące własnością inwestora, konsultacje ze społecznością odbywają się w ramach organizowanych spotkań informacyjnych. Spotkania w takich przypadkach organizowane są w urzędach gmin.

Sytuacje pociągające konieczność przesiedlenia mieszkańców zdarzały się w przeszłości. Spółka zapewniła wszystkim przesiedlanym nowe lokale. Przemieszczenia odbyły się w ramach porozumienia zawartego z przesiedlanymi mieszkańcami. Do przemieszczeń mieszkańców dochodzi tylko w wyjątkowych sytuacjach, tj. gdy nie ma innej możliwości rozbudowy infrastruktury energetycznej. W takich sytuacjach kontakt z interesariuszami ma charakter bieżący.

Każdy projekt inwestycyjny realizowany przez spółkę uwzględnia element zarządzania zagadnieniem spraw lokalnych. W przypadku projektów wiatrowych najistotniejsze kwestie dotyczące współpracy ze społecznościami lokalnymi, w tym współpraca w zakresie opiniowania i konsultacji dokumentacji w ramach procedur samorządowych, były ujęte kompleksowo na pierwszym etapie przygotowywania projektów, a więc w czasie gdy projekty nie były jeszcze nabyte przez spółkę.

W kontekście realizowanych projektów w obszarze elektrowni wodnych elementy zarządzania tematem spraw lokalnych tworzono od podstaw. W tej procedurze w należyty sposób identyfikuje się interesariuszy w obrębie społeczności lokalnych, do których TAURON Ekoenergia zalicza – lokalne władze samorządowe różnego szczebla, lokalne stowarzyszenia, a także lokalne media (stacje radiowe, gazety, portale internetowe).

Proces zarządzania w zakresie społeczności lokalnych jest realizowany zgodnie z wytycznymi w zakresie komunikacji w projektach. Polega on na identyfikacji, analizie, planowaniu angażowania społeczności lokalnych, a następnie na okresowych przeglądach na koniec każdego etapu realizacji projektów inwestycyjnych.

Zaangażowanie społeczności lokalnej w ramach prowadzonych projektów inwestycyjnych i prac remontowych w 2015 r.

W ramach przygotowań do modernizacji zapory w Lubachowie i związanym z tym obniżeniem poziomu wody w zbiorniku poinformowano stronę społeczną o planowanych pracach w obrębie budowli. Spółka nie tylko z odpowiednim wyprzedzeniem dokonała powiadomienia Wodociągów, ale dodatkowo zawiadomiła zainteresowanych przedstawicieli strony społecznej. Informacja została przekazana m.in. do Urzędu Gminy Walim, Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Starostwa Powiatowego w  Świdnicy,  Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Wałbrzychu, przedsiębiorcy prowadzącego pensjonat w okolicy zbiornika. Informowanie  społeczności lokalnej było istotne ze względu na charakter budowli – zbiornik wody pitnej oraz retencyjny. Ostatecznie w 2015 r. odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na suszę. Przy niskim stanie wód również w studniach głębinowych, obniżenie lustra wody wiązałoby się z dodatkowymi utrudnieniami dla społeczności zaopatrywanych w wodę przez Wodociągi Dzierżoniów. Zadanie zostało wykonane w 2016 r. z zachowaniem zaangażowania strony społecznej w proces realizacji (powiadomiono o planowanym  rozpoczęciu prac).

Ponadto w 2015 r. po wykonaniu prac naprawczych w obrębie zapory Elektrowni Wodnej Pilchowice I przeprowadzono spotkania ze stroną społeczną w celu oceny sposobu podjętych działań oraz  przeprowadzenia oględzin i badań środowiskowych. Po awarii, która doprowadziła do otwarcia upustów dennych, konieczne było wykonanie pomiarów parametrów fizykochemicznych wody oraz  wykonanie oględzin cieku pod kątem warunków biologicznych występujących w rzece. W spotkaniu, które odbyło się w sierpniu 2015 r. na obiekcie, uczestniczyli przedstawiciele RZGW, WIOŚ Wrocław del. Jelenia Góra, przedstawiciel Polskiego Związku Wędkarzy, delegacja Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Burmistrz Gminy Wleń i przedstawiciele RDOŚ.

W związku z procesem przygotowawczym (opracowanie koncepcji) budowy farmy fotowoltaicznej w miejscowości Opolnica w kwietniu 2015 r. wystąpiono do Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie o uwzględnienie w projekcie zmiany  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego, zmiany przeznaczenia działek wyznaczonych pod lokalizację farmy.

Pozostałe realizowane w 2015 r. zadania inwestycyjne nie wymagały angażowania społeczności lokalnej.

Ocena oddziaływania na środowisko oraz ciągły monitoring: porealizacyjne monitoringi przyrodnicze (ornitologiczne i chiropterologiczne) prowadzone na farmach wiatrowych: FW Lipniki, FW Wicko oraz FW Marszewo, pomiar hałasu emitowanego do środowiska przez FW Marszewo (18 MW Nosalin), regularne badanie jakości oraz pomiar ilości ścieków bytowych oczyszczanych w lokalnych mechaniczno-biologicznych oczyszczalniach ścieków zlokalizowanych w elektrowniach wodnych: EW Pilchowice I, EW Złotniki, EW Leśna, EW Bobrowice I oraz EW Bobrowice III i odprowadzanych do wód, badanie ścieków deszczowych odprowadzanych do wód z terenu elektrowni wodnych: EW Wały Śl., EW Brzeg i EW Kopin, sporządzanie rocznych informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o ilości wytworzonych w ciągu roku odpadów.

Publiczne ujawnienie wyników oceny oddziaływania na środowisko i społeczeństwo: miesięczne raporty z monitoringu śmiertelności ptaków i nietoperzy na FW Marszewo oraz raport końcowy z pierwszego roku porealizacyjnego monitoringu przyrodniczego funkcjonującej FW Marszewo przekazane RDOŚ w Szczecinie, wyniki pomiarów hałasu emitowanego do środowiska przez FW Marszewo (18 MW – Nosalin) przekazane Wójtowi Gminy Postomino oraz Staroście Sławieńskiemu, wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków bytowych wprowadzanych do wód przekazywane organom ochrony środowiska, które wydały wymagane pozwolenia wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód oraz WIOŚ we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, roczne informacje o zakresie korzystania ze środowiska przekazywane Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego oraz Marszałkowi Województwa Opolskiego oraz informacje o ilości wytworzonych w ciągu roku odpadów przekazywane Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego, Marszałkowi Województwa Opolskiego oraz Marszałkowi Województwa Małopolskiego.