Troska o środowisko naturalne przejawia się nie tylko w prowadzeniu działalności biznesowej opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju, ale także w poczuciu odpowiedzialności za wychowanie w duchu proekologicznym społeczeństwa oraz kolejnych pokoleń.

Z tego względu spółki Grupy TAURON organizują działania informacyjno-edukacyjne o tematyce związanej z ochroną środowiska, a także oszczędzaniem zużycia zasobów naturalnych oraz energii. Elementem poszerzania wiedzy w tym zakresie są także wizyty w zakładach Grupy TAURON wykorzystujące najnowsze technologie minimalizujące oddziaływanie na środowisko. W swe akcje angażują klientów, społeczności lokalne, ale w głównej mierze dzieci i młodzież, u których kształtowanie postaw prośrodowiskowych jest szczególnie istotne w kontekście kolejnych dekad.

Środowiskowa edukacja otoczenia będzie nadal kontynuowana, gdyż w ramach zaktualizowanej Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON na lata 2016-2018 zobowiązaliśmy się do prowadzenia działań w tym zakresie.

Akcje edukacyjno-informacyjne o tematyce ekologicznej

Od 17 lat z inicjatywy pracowników dzisiejszej TAURON Ekoenergia na brzegach Zalewu Pilchowickiego zbierają się pasjonaci środowiska naturalnego, aby posprzątać jego brzegi i otoczenie. Akcja skierowana jest do otoczenia firmy, a w szczególności do młodzieży szkolnej z powiatu jeleniogórskiego. W 2015 r. w akcji wzięła udział rekordowa liczba dwustu osób podzielonych na piętnaście drużyn. Zebrano blisko 1000 20-litrowych worków. W  akcję  zaangażowani byli  także członkowie klubu żeglarskiego Horyzont oraz pracownicy lwóweckiego nadleśnictwa, Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami,  MPGK w Jeleniej Górze, Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim.

Celem prowadzonej od 2011 r. akcji jest skuteczne mobilizowanie szkół do podejmowania działań na rzecz środowiska, edukacja oraz zaangażowanie we wspólne działania. Społeczna akcja „Sala Przyrody TAURON Ekoenergia” adresowana jest do szkół podstawowych, z terenu działania TAURON Ekoenergia. Pięć szkół – Laureatów Akcji otrzymuje pięć równorzędnych nagród w wysokości 40 000 zł każda. Jest to nagroda celowa z przeznaczeniem na zorganizowanie sali dydaktycznej w szkole do nauki przyrody pod nazwą Sala Przyrody TAURON Ekoenergia. W 2015 r. odbyła się V edycja akcji, dzięki której otwarto kolejnych pięć sal przyrody. W sumie na terenie działalności spółki działają już dwadzieścia cztery takie sale.

TAURON Zielona Wyspa Śląsk to kampania ekologiczno-artystyczna, mająca na celu edukację dzieci i młodzieży z zakresu ekologii oraz zachowań prośrodowiskowych. Podczas siódmej edycji akcji młodzi uczestnicy warsztatów, odbywających się w śląskich szkołach, łącznie zasadzili pod nadzorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 6631 sadzonek (Katowice, Brynek, Żory, Rybnik), natomiast w trakcie spotkań z ekspertami, podczas gier i zabaw nauczyli się ekologicznej postawy na co dzień, w tym m.in. zasad segregacji śmieci oraz ograniczania zużycia energii przy wykonywaniu codziennych czynności. W 2015 r. w projekt zaangażowało się 3500 najmłodszych miłośników ekologii.

Jednym ze statutowych celów Stowarzyszenia, który skupia pracowników TAURON Ekoenergia, jest propagowanie rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz poszanowania energii. W ramach działalności w 2015 r. Energetyczni zorganizowali 5 ekologicznych prelekcji w szkołach na terenie województwa dolnośląskiego. Udział w prelekcjach wzięło około 400 osób. Prelekcje odbyły się zarówno w szkołach podstawowych, jak i ponadgimnazjalnych w Jeleniej Górze, Janowicach Wielkich oraz w Piechowicach.

Przez cały rok zorganizowane grupy zwiedzają pilotażowe instalacje do wychwytu zlokalizowane w Elektrowni Łagisza oraz Łaziska. Dzięki tym wizytom mają okazję przyjrzeć się procesowi tych pionierskich jednostek z bliska oraz zrozumieć metodę ich działania. Wycieczki oprowadzane są przez pracowników oddziałów. W 2015 r. instalację pilotową aminowego usuwania dwutlenku węgla ze spalin odwiedziło 500 osób, natomiast zmiennociśnieniową instalację pilotową do usuwania dwutlenku węgla – 200. Ok. 35 proc. z nich stanowili goście z zagranicy. Dodatkowo w lipcu TAURON Wytwarzanie we współpracy z Politechniką Częstochowską i Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla zorganizował międzynarodową konferencję skierowaną do naukowców pt. „Advanced CO2 CaptureTechnologies for Clean Coal Energy Generation” (Zaawansowane technologie wychwytywania CO2 na potrzeby produkcji czystej energii z węgla). W wydarzeniu udział wzięło 100 osób z wielu krajów świata. W ramach konferencji zorganizowano także Letnią Szkołę CCS, w ramach której 40 uczestników wymieniało wiedzę, doświadczenia i najlepsze praktyki związane z zaawansowanymi technologiami wychwytywania i składowania dwutlenku węgla.