W Grupie TAURON zagadnienia dotyczące ochrony środowiska są rozpatrywane wielowymiarowo. Zgodnie z naszym podejściem minimalizacja naszego oddziaływania na otoczenie to nie tylko zwiększanie mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii czy redukcja emisji z procesów spalania, ale także zagospodarowanie odpadów, zwiększanie efektywności energetycznej, gospodarka wodna i materiałowa oraz monitoring przyrodniczy.

Z tego względu inwestycje w ochronę środowiska co rok stanowią pokaźną sumę w budżetach spółek Grupy. W 2015 r. na tego typu projekty wydaliśmy na ten cel 1,3 mld zł. Co istotne, nie skupiamy się wyłącznie na krótkoterminowych działaniach, czego dowodem są realizowane przez nas nowatorskie projekty proekologiczne (np. elektrownia hybrydowa). Wybiegając myślami w przyszłość, nie zapominamy także o najmłodszych pokoleniach. Edukujemy dzieci i młodzież, ucząc ich, jak skutecznie dbać o środowisko naturalne i optymalnie korzystać z dostępnych zasobów.

W związku z istotnością zagadnień środowiskowych w sektorze energetycznym w zaktualizowanej Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON akcent w tym obszarze został położony na inwestycje w projekty na rzecz ochrony środowiska, efektywną gospodarkę odpadami oraz edukację proekologiczną. Zmiany w podejściu do ochrony środowiska w Grupie TAURON przyniesie z pewnością, wdrażany od maja 2016 r., nowy model biznesowy, o którym napiszemy w kolejnym Raporcie zrównoważonego rozwoju.

 

KIERUNEK STRATEGII: Ochrona środowiska w łańcuchu wartości
Cel na 2015 rok Stopień realizacji celu Działania zrealizowane w ramach wypełniania celu
4.1. Do 2020 r. co najmniej 10 proc. mocy zainstalowanej będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych arrow a) W 2015 r. produkcja netto energii elektrycznej wyniosła
16,6 TWh, w tym ze źródeł odnawialnych 1,59 TWh (9,6 proc. całej wyprodukowanej energii elektrycznej).

b) Wskutek zakończenia realizacji drugiego etapu budowy Marszewa – moc TAURONA zainstalowana w elektrowniach wiatrowych przekroczyła 200 MW.

c) TAURON Ekoenergia przeprowadził modernizację elektrowni wodnych w celu przedłużenia eksploatacji obiektów oraz poprawy efektywności wytwarzania energii.

4.2. Obniżymy poziom zanieczyszczeń powietrza, inwestując w nowoczesne technologie i modernizację istniejących jednostek wytwórczych, a także zwiększając wydajność produkcji ptaszek a) TAURON obniżył emisjie SO2, NOx oraz pyłu w stosunku do roku 2014 r.

b) W 2015 r. Jednostki wytwórcze Grupy TAURON wyemitowały ponad 1,4 mln t CO2 mniej niż rok wcześniej.

c) Wszystkie spółki TAURONA produkujące energię elektryczną oraz ciepło (TAURON Wytwarzanie, TAURON Ciepło oraz TAURON Ekoenergia) obniżyły energochłonność procesów w stosunku do 2014 r.

4.3. Będziemy aktywnie zarządzać działaniami spółek z Grupy TAURON, aby minimalizować wpływ na otoczenie, wykorzystując najlepsze standardy i systemy zarządzania środowiskowego arrow

a) Elektrownie TAURON Wytwarzanie utrzymały certyfikację Systemu Zarządzania Środowiskowego według ISO 14001:2004)

b) W poszczególnych spółkach funkcjonują Działy Ochrony Środowiska, które nadzorują oddziaływanie spółki na środowisko i wdraża działania w celu minimalizowania tego wpływu, realizowane są audyty wewnętrzne, które swoim zakresem obejmują ocenę zgodności z wymaganiami przepisów.

c) W ramach Grupy kontynuowano projekty środowiskowe, np. projekt Grey2Green, zmierzające do zmniejszenia oddziaływania na otoczenie.

d) Nie powołano Koordynatora Grupy TAURON ds. środowisko.

4.4. Stworzenie do 2020 r. gospodarczego potencjału do wykorzystania 90 proc. odpadów własnych przez obszar wydobycia i wytwarzania ptaszek

a) Spółki Grupy TAURON (TAURON Wydobycie, TAURON Wytwarzanie i TAURON Ciepło) realizowały projekt Grey2Green oparty na wspólnym zagospodarowaniu wytwarzanych przez spółki odpadów wewnątrz Grupy oraz wytworzenie na bazie odpadów jak najwięcej zbywalnych produktów.

b) W 2015 r. 94 proc. odpadów z obszarów wydobycia i wytwarzania było powtórnie wykorzystanych.