Produkując energię elektryczną i cieplną, spółki Grupy TAURON korzystają z dostępnych surowców – odnawialnych (biomasa) i nieodnawialnych (węgiel kamienny, gaz ziemny, olej opałowy) oraz zasobów wodnych (wody powierzchniowe, podziemne i komunalne).

Głównym paliwem Grupy TAURON – podobnie jak w skali kraju – jest węgiel kamienny. W mniejszym stopniu energia produkowana jest z wody, wiatru i biomasy. Grupa posiada łącznie 20 bloków współspalających biomasę (19 w TAURON Wytwarzanie, jeden w TAURON Ciepło) oraz trzy bloki dedykowane, czyli opalane wyłącznie biomasą (dwa w TAURON Wytwarzanie oraz jeden w TAURON Ciepło). W kotłach biomasowych spalana jest biomasa „leśna” (zrębka, trocina, pelety) oraz „agro” (biomasa z upraw energetycznych, pelety).

 

TAURON
Wydobycie
Kopalnia
Wapienia Czatkowice
TAURON
Wytwarzanie
TAURON
Ciepło
ŁĄCZNIE
SUROWCE NIEODNAWIALNE     
Węgiel netto [tony] 2 512 850 1 312 7 563 785 787 642 8 352 739
Muł [tony] 103 332 103 332
Gaz ziemny [m3] 1 657 000 2 493 510 2 294 4 152 804
Olej opałowy [tony] 0 29 713 2 861 32 574
Gaz wielkopiecowy [m3] 0 0 0
Gaz konwertorowy [m3] 0 0 0
Gaz koksowniczy [m3] 0 0 0
Olej napędowy [m3] 714 853 0 1 567
Wapień [tony] 2 170 045 300 972 0 2 471 017
ŁĄCZNE ZUŻYCIE SUROWCÓW NIEODNAWIALNYCH [m3] 714 1 657 853 2 493 510 2 294 4 154 371
[tony] 0 2 171 357 7 894 470 893 834 10 959 662
SUROWCE ODNAWIALNE      
Biomasa [tony] 0 0 551 775 0 551 775
Agro [tony] 0 0 181 687 63 614 245 301
Leśna [tony] 0 0 370 087 211 061 581 149
ŁĄCZNE ZUŻYCIE SUROWCÓW ODNAWIALNYCH [tony] 0 0 1 103 549 274 675 1 378 224

 

Gospodarka wodna w Grupie TAURON jest rozpatrywana z różnych perspektyw, ponieważ spółki wykorzystują ją do różnych celów. Elektrownie i elektrociepłownie zużywają wodę głównie w procesach chłodniczych. Kopalnie potrzebują jej w procesie przeróbki urobku węglowego. Natomiast elektrownie wodne wykorzystują ją do produkcji energii.

000018

W ramach racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi oba zakłady górnicze TAURON Wydobycie posiadają pozwolenia wodnoprawne – decyzję Marszałka Województwa dotyczącą poboru i zrzutów wód dołowych do cieków powierzchniowych, w których określone zostały poziomy dopuszczalnych zanieczyszczeń zrzucanych wód. Podstawowymi parametrami określonymi w pozwoleniu są: dopuszczalna ilość jonów chlorków i siarczanów oraz zawiesina. Zakłady górnicze dokładają wszelkich starań, by spełnić wymagane zapisami decyzji normy.

W elektrowniach TAURON Wytwarzanie wysoki stopień ochrony zasobów wodnych osiągany jest poprzez wytwarzanie energii w oparciu o jednostki wytwórcze o najwyższej sprawności, stosowanie zamkniętych obiegów wodnych, ograniczanie zużycia wody poprzez wykorzystywanie ścieków przemysłowych do obiegów o mniejszych wymaganiach jakościowych oraz ciągły monitoring  ilości pobieranej wody. Ponadto elektrownie należące do TAURON Wytwarzanie posiadają zintegrowane systemy zarządzania potwierdzające zgodność standardów zarządzania środowiskowego z międzynarodowymi normami: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001.

Głównymi źródłami poboru wody dla spółek Grupy są rzeki, wody podziemne oraz wody komunalne. W Grupie TAURON najwięcej wody zużywają TAURON Wydobycie, TAURON Wytwarzanie oraz TAURON Ciepło.

[m3/rok] TAURON
Wydobycie
Kopalnia
Wapienia
Czatkowice
TAURON Wytwarzanie TAURON
Ciepło
TAURON
Ekoenergia
ŁĄCZNIE
Wody powierzchniowe (rzeki, jeziora) w tym wody z obszarów podmokłych
Rzeki 0 48 297 180 442 813 741 859  0 181 232 969
Jeziora 0 0 0 0  0 0
Obszary podmokłe 0 0 0 0 45 45
Pozostałe:
Wody podziemne 11 751 408 0 12 267 776 0 685 24 019 869
Wody z sieci  miejskiej  0 0 120 007 0 0 120 007
Wody z sieci  miejskiej 450 777 7 992 5 186 491 960 413,0 2 464 6 608 137
Inne 0 0 4150764* 1427328** 0
Łączna objętość wody pobranej ze wszystkich uwzględnionych źródeł  12 202 185 56 289 198 017 087 1 702 272 3 195 211 981 028

* Odwodnienie kopalni piasku
**

W celu ograniczenia poboru wody z cieku wodnego na potrzeby technologiczne oraz eliminacji ścieków pochłodniczych w Kopalni Wapienia Czatkowice rozpoczęto modernizację układu chłodzenia kruszarek wstępnych.

W 2015 r. spółka opracowała projekt techniczny, który został przekazany do Biura Projektów do realizacji. Zakończenie modernizacji zostało zakończone w drugim kwartale 2016 r. Projekt uzyskał promesę na pożyczkę z WFOŚiGW w Krakowie.

 

Wszystkie spółki oczyszczają ścieki we własnych instalacjach, stosując w tym celu metody mechaniczne, mechaniczno-biologiczne i biologiczno-chemiczne.

Ograniczenie ilości odprowadzonych ścieków i poprawa ich jakości w elektrowniach Grupy TAURON osiągane są poprzez rozdzielczą sieć kanalizacyjną i system oczyszczania ścieków produkcyjnych wraz z wodami opadowymi z zawiesin i olejów przed odprowadzeniem do wód powierzchniowych,   wykorzystywanie ścieków przemysłowych do obiegów o mniejszych wymaganiach jakościowych,  oczyszczanie ścieków z procesów technologicznych w zakładowym systemie oczyszczania ścieków oraz zabudowę urządzeń podczyszczających i zabezpieczających przy obiektach stwarzających szczególne zagrożenie skażenia środowiska.

Gospodarka ściekowa jest objęta monitoringiem, który obejmuje pomiar ilości ścieków wprowadzanych w ciągu doby, pobór próbek ścieków oraz pomiary jakości ścieków dokonywane w regularnych odstępach czasu. Wewnętrzne audyty przeprowadzane w ramach funkcjonowania EMAS weryfikują poprawność zagospodarowania odpadów i gospodarki ściekowej.

Z kolei w zakresie gospodarki ściekowej w kopalniach Grupy TAURON podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia ilości wód dołowych  poprzez wykorzystywanie na potrzeby własne zakładu oraz ograniczenie zrzutu ładunku soli metodami górniczymi dzięki zatrzymaniu wód słonych w wyrobiskach za pomocą tam wodnych. Ponadto w 2015 r. spółka prowadziła projekt badawczy dotyczący ograniczenia stężenia szkodliwych związków Cl+SO4 poprzez wykonanie zbiornika retencyjno-dozującego, w którym woda dołowa będzie zatrzymywana i zrzucana w zależności od chemizmu wód powierzchniowych (w rzece Wiśle).

Miejsce przeznaczenia zrzutu ścieków z uwzględnieniem zrzutów cieplnych Objętość ścieków [m3]  ŁĄCZNIE
Kopalnia Wapienia Czatkowice TAURON Wytwarzanie TAURON Wydobycie TAURON Ciepło TAURON Ekoenergia
Ścieki odprowadzane do kanalizacji (przedsiębiorstwa komunalne) 0 136 591 249 450 328 564 2 011 716 616
Ścieki odprowadzane za pomocą środków transportu do oczyszczalni ścieków 0 0 0 0 184 184
Ścieki odprowadzane do wód powierzchniowych:
jeziora 0 0 0
rzeki 47 665 159 887 219 37 650 368 289 250 608 197 875 110
Ścieki odprowadzane do wód podziemnych 0 0 0
inne 0 0 94347* 0
Całkowita objętość ścieków 47 665 160 023 810 37 899 818 617 814 2 803 198 591 911

* Ścieki z układu chłodzenia po oczyszczeniu kierowane są do Rowu Siemianowickiego, który jest urządzeniem kanalizacyjnym administrowanym przez Katowickie Wodociągi.

 

Zagospodarowanie we własnym zakresie, zgodnie ze standardami jakości środowiska, ścieków bytowych wytwarzanych w elektrowniach wodnych było główną motywacją dla budowy i eksploatacji przez TAURON Ekoenergia lokalnych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków bytowych wytwarzanych w elektrowniach wodnych EW Pilchowice I, EW Złotniki, EW Leśna, EW Bobrowice I oraz EW Bobrowice III. Wybudowane oczyszczalnie objęte są nadzorem technologicznym, prowadzonym przez specjalistyczną firmę zewnętrzną, zapewniającym prawidłowość pracy urządzeń oczyszczalni,

kontrolę i regulację procesu oczyszczania ścieków, identyfikację i wskazanie sposobu usunięcia ewentualnych awarii oraz bieżący instruktaż pracowników w zakresie wymaganych czynności eksploatacyjnych. W 2015 r. prowadzono regularne badania oczyszczonych ścieków odprowadzanych do wód, usunięto awarię oczyszczalni w EW Pilchowice I oraz EW Złotniki oraz uzyskano nowe pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych wytwarzanych w EW Bobrowice I oraz EW Bobrowice III do wód.