Białe certyfikaty – świadectwa potwierdzające zaoszczędzenie określonej ilości energii w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej.

CCS (ang. Carbon Capture and Storage) – technologia wychwytywania, transportu i geologicznego składowania dwutlenku węgla.

Ciepło sieciowe – gorąca woda wytwarzana w skojarzeniu z energią elektryczną. Przepływające przez instalacje ciepło wykorzystywane jest na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej.

Elektrownie i kopalnie bezodpadowe – elektrownie i kopalnie, których użytkowanie nie powoduje powstania odpadów (np. ubocznych produktów spalania), lub odpady te będą przetwarzane na inne użyteczne produkty (np. żwiry) stosowane także przez inne gałęzie przemysłu (np. budownictwo).

Energetyka prosumencka – wytwarzanie energii elektrycznej, przede wszystkim na potrzeby własne, na małą skalę, z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, które się tego podejmują, nazywane są prosumentami, czyli jednocześnie odgrywają rolę producenta i konsumenta energii.

Główne Punkty Zasilania (GPZ) – stacje transformatorowe, które zamieniają wysokie lub średnie napięcie na napięcie niskie: 230 V. Zasilają one w energię elektryczną jedno lub kilka miast; przeważnie rozlokowane są poza obszarem miejskim. Do GPZ dochodzą napowietrzne linie wysokiego napięcia (WN), np. 110 kV (110 tysięcy woltów) lub średniego napięcia (SN) 15 kV (15 tysięcy woltów). W samym GPZ za pomocą transformatorów (urządzenia transformujące energię elektryczną) zamieniają wysokie lub średnie napięcie na napięcie niskie (nn) 230 V, które jest rozdzielane i następnie kablami doprowadzane do naszych domów.

Inteligentne opomiarowanie (ang. smart metering) – kompleksowy, zintegrowany system informatyczny obejmujący inteligentne liczniki energii elektrycznej odbiorców energii, infrastrukturę telekomunikacyjną, centralną bazę danych oraz system zarządzający. Inteligentne systemy pomiarowe umożliwiają dwukierunkową komunikację w czasie rzeczywistym systemów informatycznych z elektronicznymi licznikami energii elektrycznej zamontowanymi u klientów. Ponadto mogą automatyzować cały proces rozliczania odbiorców energii – od pozyskania danych pomiarowych przez ich przetwarzanie i agregację aż do wystawienia faktur.

ISO 14001 – jeden ze standardów ISO stosowany w zarządzaniu ochroną środowiska.

Kocioł fluidalny – kocioł do produkcji pary wodnej lub gorącej wody z paleniskiem wykorzystującym zjawisko fluidyzacji. Fluidyzacja polega na zawieszeniu rozdrobnionego paliwa w płynącym do góry strumieniu powietrza. Kotły takie stwarzają bardzo korzystne warunki do przebiegu reakcji chemicznych o dużych efektach cieplnych.

Kruszywo – materiał sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego, stosowany głównie do produkcji zapraw budowlanych i betonów oraz do budowy dróg.

Najlepsza dostępna technologia (ang. Best Available Technology – BAT) – najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności. BAT wyznaczane są dla różnych gałęzi przemysłu. W energetyce stanowi on podstawę ustalania m.in. granicznych wielkości emisyjnych, które mają na celu eliminowanie lub, jeżeli nie jest to praktycznie możliwe, ograniczanie emisji i jej oddziaływania na środowisko jako całość.

Natura 2000 – obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar mający znaczenie dla Unii Europejskiej, utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych albo gatunków będących przedmiotem zainteresowania UE.

Odbiorca wrażliwy – zgodnie z ustawą Prawo energetyczne odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

Pakiet klimatyczny znany także jako pakiet klimatyczny, pakiet „3×20” lub „20-20-20”) jest zbiorem wiążących ustaw mających na celu zapewnienie realizacji założeń Unii Europejskiej dotyczących przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Dokumenty wchodzące w skład pakietu skupiają się na trzech kluczowych celach: ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, promowaniu stosowania energii ze źródeł odnawialnych i podnoszeniu efektywności energetycznej Unii Europejskiej. Kraje członkowskie mają obowiązek wypełnić swoje indywidualne cele do 2020 r. W międzyczasie na szczycie Rady Europejskiej w październiku 2014 r. przyjęty został tzw. Drugi Pakiet Klimatyczny zakładający, że do 2030 r. emisja CO2 w Unii Europejskiej będzie co najmniej o 40 proc. niższa niż w 1990 r., udział energii ze źródeł odnawialnych dojdzie do poziomu 27 proc. energii zużywanej, zaś efektywność energetyczna poprawi się o 27 proc.  Wiąże się to z narzuceniem na kraje unijne bardziej ambitnych celów.

Pompa ciepła – mechanizm, którego podstawowym zadaniem jest „transport” ciepła o niższej temperaturze do miejsca o wyższej temperaturze. Proces ten jest możliwy dzięki odpowiedniej konstrukcji pompy, która jest zaopatrzona w sprężarkę lub wymienniki. Pompa ciepła gromadzi energię cieplną otrzymaną np. z powietrza lub z gleby, by oddać ciepło otoczeniu.

Projekt KIC InnoEnergy (Knowledge and Innovation Communities) – europejski komercyjny projekt wspierający rozwój innowacji w obszarze energetyki. TAURON Polska Energia jest jednym z sygnatariuszy umowy powołujące spółkę CC Poland Plus, która stwarza podstawy do funkcjonowania polskiego węzła Wspólnoty Wiedzy i Innowacji KIC Energy. Zadaniem polskiego węzła jest przede wszystkim prowadzenie badań i koordynacja działań w obszarze tzw. czystych technologii węglowych. Powstanie celowej spółki CC Poland Plus jest uwieńczeniem współpracy pomiędzy partnerami naukowymi a Grupą TAURON. W 2013 r. Grupa TAURON otrzymała Złoty Laur Innowacyjności w kategorii Górnictwo i hutnictwo za projekt „Przewoźna instalacja pilotowa do usuwania CO2 ze spalin”. Wyróżnienie to jest przyznawane firmom, które z powodzeniem wdrożyły najlepsze pomysły, rozwiązania i wynalazki, zapewniające im sukces gospodarczy.

RESPECT Index – indeks spółek odpowiedzialnych notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Ma na celu wyodrębnienie podmiotów zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Ponadto mocno akcentuje atrakcyjność inwestycyjną spółek, którą charakteryzują m.in.: jakość raportowania, poziom relacji inwestorskich czy ład korporacyjny.

SAIFI – wskaźnik przeciętnej systemowej częstotliwości przerw długich w dostawie energii. Jest to wskaźnik niezawodności, którego wartość stanowi liczba odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw w ciągu roku podzielona przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

SAIDI – wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerw długich w dostawach energii elektrycznej, liczonych w minutach na odbiorcę. Jest to współczynnik niezawodności, którego wartość stanowi suma iloczynów czasu trwania przerwy w dostawie energii i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzielona przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców przyłączonych do sieci.

Sieć elektroenergetyczna – zbiór przewodów elektrycznych i urządzeń powiązanych pod względem funkcjonalnym i połączonych elektrycznie, przeznaczonych do przesyłania, przetwarzania i rozdzielania na określonym terytorium wytworzonej w elektrowniach energii elektrycznej oraz do zasilania nią odbiorników. Sieci można podzielić na:

  • sieć przesyłową to sieć wysokiego napięcia oraz sieć najwyższego napięcia
  • sieć dystrybucyjną to sieć średniego napięcia oraz sieć niskiego napięcia.

Sorbent węglanowy drobny (mączka kamienia wapiennego) – jest produktem otrzymywanym w procesie suszenia i głębokiego przemiału kamienia wapiennego, którego głównym składnikiem jest węglan wapnia CaCO3. Sorbent węglanowy drobny stosowany jest w procesach odsiarczania spalin – usuwanie SOx.

Surowce konwencjonalne – inaczej surowce wyczerpywalne, kopalne, takie jak: węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf, ropa naftowa i gaz ziemny. Do tej grupy zaliczana jest również energetyka jądrowa, w której surowcem energetycznym jest m.in. uran.

System EMAS – system ekozarządzania i audytu EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme), to unijny instrument, którego celem jest zachęcenie różnych organizacji (przedsiębiorstw, zakładów, instytucji) do ciągłego doskonalenia swojej działalności środowiskowej. Istotą EMAS jest poszukiwanie możliwości minimalizacji oddziaływania prowadzonej działalności na środowisko oraz podnoszenia efektywności tej działalności. Podstawowe zasady systemu określa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). System ekozarządzania i audytu (EMAS) funkcjonuje w Polsce od 1 maja 2004 r.

System inteligentnej sieci (ang. smart grid) – inteligentne sieci elektroenergetyczne, które zapewniają komunikację pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku energii mającą na celu dostarczanie usług energetycznych, zapewniając obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności oraz zintegrowanie rozproszonych źródeł energii, w tym także energii odnawialnej.

Tauronet – korporacyjny portal intranetowy Grupy TAURON, jedno z najważniejszych narzędzi komunikacji z pracownikami. W chwili opublikowania Raportu jedna z największych tego typu platform w Polsce.

Termomodernizacja obiektów przemysłowych – zmiany zarówno w systemach ogrzewania i wentylacji, jak i w strukturze budynku oraz instalacjach doprowadzających ciepłą wodę. Zakres termomodernizacji, podobnie jak jej parametry techniczne i ekonomiczne, określany jest w drodze audytu energetycznego. Najczęściej przeprowadzane działania to: docieplanie ścian zewnętrznych i stropów, wymiana okien, wymiana lub modernizacja systemów grzewczych.

Zielona energia, energia odnawialna, ekoenergia – energia pozyskiwana z odnawialnych źródeł energii, tj. z siły wiatru, promieniowania słonecznego, ze spalania biomasy.