Pierwsza strategia w obszarze pozabiznesowym Grupy TAURON została przyjęta w grudniu 2012 r. i obowiązywała do końca 2015 r. Dokument został zaprojektowany w taki sposób, aby wspierać i uzupełniać cele biznesowe zdefiniowane w strategii korporacyjnej, uwzględniając przy tym kluczowe obszary zrównoważonego rozwoju, czyli społeczeństwo, środowisko i gospodarkę.

Strategia została oparta na pięciu kierunkach – dwóch wiodących (zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i zorientowanie na klienta) oraz trzech wspierających (zaangażowanie pracowników w rozwój organizacji, ochrona środowiska w łańcuchu wartości oraz zarządzanie wpływem ekonomiczno-społecznym).

ilu2

 

W ramach każdego kierunku zostały wyszczególnione cele strategiczne (łącznie 20), których stan realizacji był na bieżąco monitorowany i raportowany otoczeniu w cyklu rocznym w ramach publikacji Raportu zrównoważonego rozwoju.

Realizacja celów strategicznych

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


EtapRealizacja
Realizacja celów strategicznych
koniec I półrocza 2014 r.70%
koniec 2014 r. 90%
31 grudnia 2015 r.95%

 

W ostatecznym rozrachunku udało się zrealizować 95 proc. przyjętych w 2012 r. celów. Wśród niepełnie zrealizowanych założeń znalazły się cele: „Zobowiązujemy się zapewnić bezpieczeństwo interesów klientów” oraz „Będziemy aktywnie zarządzać działaniami spółek z Grupy TAURON, aby minimalizować wpływ na otoczenie, wykorzystując najlepsze standardy i systemy zarządzania środowiskowego”.

W przypadku pierwszego z nich realizacji nie doczekał się podcel dotyczący „Wprowadzenia systemu obsługi odbiorców wrażliwych”. Kluczowym w tym przypadku okazał się brak (zapowiadanych w 2012 r.) regulacji krajowych w tym obszarze, który uniemożliwiał podjęcie stosownych działań przez TAURON. Temat odbiorców wrażliwych jest konsekwentnie monitorowany przez spółkę TAURON Obsługa Klienta i w momencie opublikowania prawodawstwa w tym zakresie planowane jest uruchomienie stosownych rozwiązań w tym zakresie.

Drugie z niezrealizowanych założeń było przypisane do kierunku Ochrona środowiska w łańcuchu wartości. Do końca 2015 r. w Grupie TAURON nie został  – wedle założeń – powołany Koordynator Grupy TAURON ds. środowiska, co byłoby istotnym krokiem w porządkowaniu struktury w ramach zarządzania środowiskiem. Powołanie takiej osoby jest w dalszym ciągu planowane w ramach zaktualizowanej Strategii zrównoważonego rozwoju na lata 2016-2018.

Szczegółowe podsumowanie każdego z celów strategicznych zawiera tabela.

 

Legenda

Pełna
realizacja
celu
ptaszek Niepełna
realizacja
celu
arrow Brak
realizacji
celu
cross

KIERUNEK STRATEGII: Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego
Cel na 2015 rok Stopień realizacji celu Działania zrealizowane w ramach wypełniania celu
1.1. Zobowiązujemy się zapewniać naszym klientom dostęp do energii elektrycznej i ciepła, korzystając z różnorodnych mocy wytwórczych,
w tym OZE
ptaszek a) Budowa bloku węglowego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Inwestycja, która będzie stanowić o stabilności krajowego systemu elektroenergetycznego, rozpoczęła się w 2014 r. Zakończenie budowy planowane na 2019 r.

b) Rozbudowa mocy wytwórczych opartych na wietrze. Wskutek prowadzonych inwestycji od 2013 r. moc TAURONA zainstalowana w farmach wiatrowych wzrosła o ponad 140 MW.

c) W ramach dywersyfikacji mocy wytwórczych w 2015 r. TAURON zawarł umowę nabycia udziałów w PGE EJ1 – spółce odpowiedzialnej za budowę i eksplantację pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce o mocy ok. 3000 MW.

1.2. Podnosimy efektywność energetyczną w procesie dostaw energii elektrycznej
i ciepła
ptaszek a) W latach 2013-2015 nakłady inwestycyjne TAURON Dystrybucja na budowę nowych przyłączy oraz modernizację i odtworzenie nowych sieci i modernizowanie obecnej infrastruktury wyniosły ponad 4,5 mld zł.

b) Straty dystrybucji energii elektrycznej z roku na rok sukcesywnie maleją. W 2015 r. po raz pierwszy zeszły one do poziomu poniżej 5 proc. (4,91 proc.).

c) TAURON Dystrybucja prowadzi zakrojony na szeroką skalę projekt instalacji liczników inteligentnego opomiarowania u klientów. Docelowo do 2017 r. nowe opomiarowanie będzie posiadało 330 tys. klientów.

c) TAURON wybudował nowoczesne centra dyspozycji mocy (Gliwice, Kraków) oraz dyspozytorni sieci ciepłowniczych (Katowice) pozwalające na bieżąco monitorować sieć i natychmiastowo reagować na wypadek awarii.

d) Zrealizowano  projekt „Jedna dystrybucja”, którego celem jest stworzenie jednej organizacji dostosowanej do wymagań klientów i prosumentów.

KIERUNEK STRATEGII: Zorientowanie na klienta
Cel na 2015 rok Stopień realizacji celu Działania zrealizowane w ramach wypełniania celu
2.1. Do 2015 r. co najmniej 75 proc. klientów zadowolonych ze współpracy z Grupą TAURON ptaszek a) W ramach prowadzonych co rok badań satysfakcji klientów wskaźniki zadowolenia z obsługi systematycznie rosły. W 2015 r. 79 proc. klientów indywidualnych zadeklarowało swoje zadowolenie ze współpracy z TAURONEM (wyniki badania TAURON Obsługa Klienta TNS Polska, koniec 2015 r.). W 2013 r. wynosił on 73 proc.

b) Przeprowadzono centralizację systemów billingowych dla klientów masowych. Dzięki temu klienci mogą zostać obsłużeni w dowolnym punkcie obsługi klienta.

c) TAURON Obsługa Klienta uruchomił elektroniczne biuro obsługi klienta (e-BOK) dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich firm, które jest dostępne 24 h przez 7 dni w tygodniu.

d) Wszyscy pracownicy Grupy TAURON zajmujący się obsługą klienta zostali przeszkoleni w ramach wprowadzonych standardów obsługi klienta.

2.2. Zobowiązujemy się zapewnić bezpieczeństwo interesów klienta arrow a) TAURON Sprzedaż od lat prowadzi kampanię edukacyjną dla seniorów „Nie znasz, nie otwieraj”. Jej celem jest ochrona seniorów przed oszustami, którzy wyłudzają pieniądze, proponując między innymi niekorzystne umowy na dostawę prądu.

b) TAURON Obsługa Klienta jest organizatorem cyklicznych warsztatów dla rzeczników praw konsumenta popularyzujących wiedzę o branży i pomagających wypracować rozwiązania korzystne dla klienta.

c) W latach 2013, 2014 i 2015 nie odnotowano przypadku wycieku, kradzieży lub utraty danych klienta.

d) Wśród niezrealizowanych celów pozostał brak wdrożenia systemu obsługi odbiorców wrażliwych oraz wprowadzenia modelu współpracy z MOPS

2.3. Wdrożymy programy edukacyjne dostępne dla wszystkich klientów, dzięki którym będą mogli efektywniej i bezpieczniej korzystać z energii elektrycznej i ciepła ptaszek a) Od 2013 r. TAURON Dystrybucja prowadzi kampanię edukacyjną „Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka” skierowaną do uczniów szkół podstawowych, której głównym celem jest bezpieczne użytkowanie energii elektrycznej i urządzeń nią zasilanych. Tylko w 2015 r. przeszkolono ok. 71 tys. uczniów.

b) W 2014 r. prowadziliśmy program edukacyjny skierowany do klientów i mieszkańców Katowic, Chorzowa, Siemianowic Śląskich „Ciepła woda – niezawodnie i bezpiecznie”. W jego ramach zorganizowano konferencje dla klientów oraz cykl spotkań dla mieszkańców w celu przedstawienia możliwości i korzyści płynących z wykorzystania ciepła systemowego do celów podgrzewu ciepłej wody.

c) Od 2014 r. TAURON Dystrybucja prowadzi także akcję edukacyjno-informacyjną „Bezpieczniki TAURONA. Włącz w pracy”. Inicjatywa skierowana jest do pracowników firm budowlano-remontowych.

d) W 2014 r. TAURON prowadził  kampanię edukacyjną o oszczędzaniu energii, w ramach której edukowano klientów, jak racjonalnie gospodarować zużyciem energii elektrycznej.

2.4. Podnosimy jakość dostaw energii elektrycznej i ciepła poprzez modernizację i rozwój sieci ptaszek a) Wskutek prowadzonych remontów i modernizacji infrastruktury TAURON Dystrybucja skrócił częstość w dostawach energii (o 0,4) i przeciętny czas ich trwania (o ponad 50 min) w stosunku do 2012 r.

b) TAURON osiąga także wysokie wyniki zadowolenia klientów w zakresie usuwania awarii i wyłączeń. W 2015 r. wyniósł on 80 proc. To najlepszy rezultat w branży energetycznej w Polsce.

c) Od 2013 r. skróceniu uległ czas oczekiwania nowych klientów na przyłączenie do sieci energetycznej we wszystkich oddziałach TAURONA.

c) TAURON Dystrybucja wybudował nowoczesną dyspozycję mocy w Gliwicach, która usprawnia pracę dyspozytorów i zapewnia skuteczną komunikację w sytuacji zagrożeń pracy sieci, a także wspiera instalacje odnawialnych źródeł energii

2.5. Do 2015 r. kanały komunikacji z klientem będą dostosowane do potrzeb klientów defaworyzowanych ptaszek a) Zmodernizowane punkty obsługi klienta zostały lepiej przystosowane do obsługi osób starszych i niepełnosprawnych – podjazdy, przestronne poczekalnie, systemy kolejkowe.

b) Strona internetowa TAURONA posiada możliwość regulacji wielkością czcionki, a także usługę odczytu strony dla osób niedowidzących.

c) Pracownicy TAURON Obsługa Klienta  uczęszczają na lekcje języka angielskiego w celu obsługi klientów obcojęzycznych.

KIERUNEK STRATEGII: Zaangażowanie pracowników w rozwój organizacji

Cel na 2015 rok Stopień realizacji celu Działania zrealizowane w ramach wypełniania celu
3.1. Do 2015 r. wszyscy pracownicy Grupy TAURON będą świadomi, w jaki sposób mogą angażować się w realizację celów biznesowych, pozostając w zgodzie z wartościami etycznymi organizacji ptaszek a) Wszyscy pracownicy Grupy TAURON zapoznali się z treścią Kodeksu Etyki Biznesowej Grupy TAURON.

b) W 2015 r. miała miejsce aktualizacja Kodeksu Etyki Biznesowej Grupy TAURON, w ramach której treść została uzupełniona o kwestie związane z różnorodnością i ściślej powiązana ze Strategią zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON.

c) W każdej ze Spółek Grupy TAURON funkcjonuje Komisja Etyczna.

c) W Tauronecie – portalu intranetowym Grupy TAURON – znajduje się specjalna sekcja poświęcona etyce i Kodeksowi Etyki.

3.2. Każdy z naszych pracowników będzie mógł podnosić kwalifikacje zawodowe i rozwijać kompetencje w zgodzie z kierunkami rozwoju Grupy TAURON ptaszek a) Każdy pracownik – bez względu na zajmowane stanowisko – ma możliwość rozwoju. W 2015 r. na każdego pracownika Grupy TAURON przypadało średnio 15 godzin szkoleniowych.

b) TAURON prowadzi programy rozwojowe dla swoich pracowników, m.in. „Program Zarządzania Talentami” oraz „Akademię Lidera”, a także szkolenia dla nowych pracowników ułatwiające aklimatyzację w nowym miejscu pracy.

c) Spółki Grupy – w celu zapełnienia luki pokoleniowej – prowadzą współpracę z uczelniami wyższymi i szkołami o stosownych profilach zawodowych. W spółkach odbywają się praktyki i staże.

d) W 2014 r. został uruchomiony Uniwersytet Otwarty Grupy TAURON – cykl wykładów prowadzonych przez najwybitniejszych ekspertów specjalizujących się w różnych dziedzinach nauki, polityki, biznesu, kultury oraz rozwoju osobistego skierowany do pracowników spółek Grupy TAURON.

3.3. Zapewnimy pracownikom warunki do dzielenia się wiedzą i doświadczeniami, by doskonalić efektywność operacyjną organizacji ptaszek a) Uruchomiony portal intranetowy stał się platformą gromadzenia i wymiany wiedzy w organizacji.

b) Spółki Grupy realizują programy w zakresie kształcenia trenerów wewnętrznych i mentoringu, a także projekty przekwalifikowania pracowników oraz programy służące zarządzaniu wiedzą w organizacji, np. „Akademia Trenerów Wewnętrznych”.

c) W 2015 r. został przeprowadzony konkurs TAURON Nowe Trendy promujący innowacyjne pomysły prosprzedażowe pracowników Grupy.

3.4. Zobowiązujemy się do poszukiwania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań zapewniających bezpieczną pracę wszystkim naszym pracownikom ptaszek a) Z roku na rok zwiększamy standardy bezpieczeństwa pracy, co skutkuje mniejszą liczbą wypadków w miejscu zatrudnienia. Liczba wypadków w Grupie TAURON zmniejszyła się o 20 proc. w stosunku do roku 2013.

b) Ratownicy górniczy TAURON Wydobycie odnoszą sukcesy na międzynarodowych zawodach (m.in. złoty medal na Mistrzostwach Świata w 2014 r.)

c) W spółkach Grupy (TAURON Wytwarzanie, TAURON Wydobycie) organizowane są wewnętrzne konkursy na temat BHP, mające na celu promowanie pracy zgodnej z przepisami i kształtowanie kultury bezpieczeństwa.

KIERUNEK STRATEGII: Ochrona środowiska w łańcuchu wartości
Cel na 2015 rok Stopień realizacji celu Działania zrealizowane w ramach wypełniania celu
4.1. Do 2020 r. co najmniej 10 proc. mocy zainstalowanej będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych arrow a) W 2015 r. produkcja netto energii elektrycznej wyniosła 16,6 TWh, w tym ze źródeł odnawialnych 1,59 TWh (9,6 proc. całej wyprodukowanej energii elektrycznej, czyli o ponad 15 proc. więcej niż w 2013 r.).b) Grupa TAURON posiada 35 elektrowni wodnych o mocy 143 MW i 4 farmy wiatrowe o mocy 201 MW.c) TAURON posiada 20 bloków współspalających biomasę oraz trzy bloki dedykowane (opalane wyłącznie biomasą).
4.2. Obniżymy poziom zanieczyszczeń powietrza, inwestując w nowoczesne technologie i modernizację istniejących jednostek wytwórczych, a także zwiększając wydajność produkcji ptaszek a) TAURON dostosowuje posiadaną flotę wytwórczą do wysokich wymagań środowiskowych w zakresie emisji SO2, NOx oraz pyłu.

b) Budowany blok w Jaworznie będzie miał sprawność 46 proc. netto.

c) W 2014 r. w Grupie TAURON emisje SO2 zmniejszone zostały o 27 proc., NOx – o ponad 30 proc., a pyłu zawieszonego o blisko 40 proc. w stosunku do 2013 r.

d) TAURON prowadzi pionierskie projekty badawcze w zakresie ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz rtęci.

e) Budowa bloku energetycznego w ZEC Bielsko-Biała, drugiej jednostki w Polsce posiadającej akumulator ciepła.

4.3. Będziemy aktywnie zarządzać działaniami spółek z Grupy TAURON, aby minimalizować wpływ na otoczenie, wykorzystując najlepsze standardy i systemy zarządzania środowiskowego arrow a) Zakłady TAURON Wytwarzanie utrzymały certyfikację systemów Systemu Zarządzania Środowiskowego według ISO 14001:2004

b) W poszczególnych spółkach funkcjonują Działy Ochrony Środowiska, które nadzorują oddziaływanie spółki na środowisko i wdrażają działania w celu minimalizowania tego wpływu, realizowane są audyty wewnętrzne, które swoim zakresem obejmują ocenę zgodności z wymaganiami przepisów (m.in. TAURON Ciepło)

c) Prowadzone są projekty środowiskowe przez kilka spółek Grupy w celu optymalizacji działań i maksymalnego wykorzystania potencjału, np. projekt Grey2Green, w którym udział biorą TAURON Wydobycie, TAURON Wytwarzanie i TAURON Ciepło.

4.4. Stworzenie do 2020 r. gospodarczego potencjału do wykorzystania 90 proc. odpadów własnych przez obszar wydobycia i wytwarzania ptaszek a) W TAURON Wydobycie powstały instalacje do przeróbki odpadów – mułów węglowych i skały płonnej – w użyteczne produkty m.in. do budowy dróg czy utwardzania wałów przeciwpowodziowych.

b) Spółki Grupy TAURON (TAURON Wydobycie, TAURON Wytwarzanie i TAURON Ciepło) realizują projekt Grey2Green oparty na wspólnym zagospodarowaniu wytwarzanych przez spółki odpadów wewnątrz Grupy oraz wytworzenie na bazie odpadów jak najwięcej zbywalnych produktów.

c) W 2015 r. 94 proc. odpadów z obszarów wydobycia i wytwarzania zostało zagospodarowanych.

d) Od 2011 r. TAURON Wydobycie wyprodukował 1 708 tys. ton kruszyw, które znalazły zastosowanie przy budowie dróg, rekultywacji składowiska odpadów komunalnych oraz budowy wałów przeciwpowodziowych.

KIERUNEK STRATEGII: Zarządzanie wpływem społeczno-ekonomicznym na otoczenie

Cel na 2015 rok Stopień realizacji celu Działania zrealizowane w ramach wypełniania celu
5.1. Zaangażujemy interesariuszy we wspólne działania na rzecz zwiększania pozytywnego wpływu społeczno-ekonomicznego Grupy TAURON ptaszek a) Spółki Grupy TAURON i Fundacja TAURON prowadzą liczne projekty dla otoczenia – Domy Pozytywnej Energii, Bezpieczniki TAURONA, współpraca z GOPR, współpraca ze Stowarzyszeniem SIEMACHA, projekt TAURON sportowym partnerem paraolimpijczyków.

b) Spółki Grupy TAURON realizują na poziomie lokalnym inicjatywy i przedsięwzięcia skierowane do miejscowych społeczności, np. wspieranie okolicznych szkół, przedszkoli, domów dziecka, a także wspierają lokalne kluby sportowe i inicjatywy kulturalne.

c) Dzięki akcji „Bohaterowie z dnia na dzień” prowadzonej z DKMS Polska baza potencjalnych dawców szpiku zwiększyła się o blisko 3800 osób.

5.2. Zapewniamy przejrzystość działań prospołecznych poprzez opracowanie zasad ich realizacji i oceny efektywności ptaszek a) W latach 2013-2015 Fundacja TAURON przekazała wsparcie finansowe (w tym darowizny) w wysokości przekraczającej 7,5 mln zł.

b) Na stronie www TAURON dla otoczenia oraz Fundacji TAURON można znaleźć opis i główne założenia prowadzonej działalności w obszarze.

c) Sprawozdanie z działalności społecznej zdajemy w formie wydawanego w cyklu rocznym Raportu zrównoważonego rozwoju.

5.3. Będziemy podejmować współpracę z dostawcami i kontrahentami, opierając się na przejrzystych zasadach, uwzględniając kryteria społeczne i środowiskowe oraz prawa człowieka ptaszek a) Przeprowadzono centralizację procesów zakupowych.

b) Rozbudowano Platformę Zakupową Grupy TAURON. W 2015 r. liczba zarejestrowanych w niej kontrahentów przekroczyła 17 tys., a liczba postępowań (o wartości powyżej 14 tys. euro) na niej przeprowadzonych wyniosła 4,5 tys.

c) Zdefiniowano kryteria wyboru dostawców. System kwalifikacji TAURONA uwzględnia kryteria społeczne i środowiskowe.

d) Wprowadzono procedury audytu kluczowych dostawców.

5.4. Rozwiniemy partnerstwa z ośrodkami akademickimi na rzecz rozwoju technologii energetycznych i kształcenia przyszłych kadr ptaszek a) TAURON prowadzi innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe Jako pierwszy w Polsce inwestuje w badania nad wychwytywaniem dwutlenku węgla na dwóch mobilnych instalacjach (technologia CCS).

b) TAURON jest partnerem różnorodnych organizacji badawczych w Polsce i na arenie międzynarodowej m.in. KIC InnoEnergy.

c) Spółki Grupy pozyskują na projekty badawcze dofinansowanie ze środków unijnych oraz z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

c) Grupa TAURON zawiera umowy ramowe z uczelniami wyższymi (w tym z politechnikami), które otwierają nowe możliwości współpracy w obszarze badań i rozwoju.

d) TAURON jest stroną porozumienia podpisanego między największymi przedsiębiorstwami energetycznymi w sprawie kooperacji w projektach badawczo-rozwojowych.

5.5. Będziemy regularnie komunikować wyniki naszego zaangażowania w kwestiach pozafinansowych naszym najważniejszym grupom interesariuszy ptaszek a) Opublikowano cztery Raporty zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON.

b) W ramach opracowania Raportu zrównoważonego rozwoju TAURON prowadzi zakrojony na szeroką skalę dialog z otoczeniem – w 2015 r. ankietę online wypełniło ponad 5 tys. klientów i pracowników.

c) Od 2012 r. TAURON wchodzi w skład zestawienia spółek zarządzanych w sposób odpowiedzialny – RESPECT Index, co roku poprawiając swój wynik w zestawieniu.

d) TAURON zajmuje wysokie miejsca w rankingach firm społecznie odpowiedzialnych (Ranking Odpowiedzialnych Firm, Listki CSR Polityki) i otrzymuje wyróżnienia w obszarze działalności pozabiznesowej (Złota Szóstka INN:CSR, publikacje w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu)

 

Nowa Strategia zrównoważonego rozwoju

W związku z upływem terminu obowiązywania Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON (koniec 2015 r.), a także w obliczu aktualizacji Strategii korporacyjnej Grupy w 2014 r. oraz identyfikacji nowych wyzwań, którym polska energetyka będzie musiała sprostać, konieczne było przyjęcie nowego dokumentu, który określałby wytyczne dla obszaru zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu dla Grupy TAURON na kolejne lata.

W rezultacie zarząd TAURON Polska Energia w grudniu 2015 r. przyjął zaktualizowaną wersję Strategii zrównoważonego rozwoju na lata 2016-2018 z perspektywą do 2020 r. Dokument, który obowiązuje od 1 stycznia 2016 r., powstał w oparciu o aktualne trendy w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, uwzględnia opinię otoczenia Grupy TAURON, a także przyszłe wyzwania stawiane przed sektorem energetycznym.

Harmonogram powstawania Strategii zrównoważonego rozwoju na lata 2016-2018 z perspektywą do 2020 r.

  • Maj 2015 dialog z otoczeniem w ramach opracowania Raportu zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON za 2014 r. W ankiecie online wyznaczającej najważniejsze dla interesariuszy kwestie wzięło udział ponad 4,6 tys. klientów i pracowników.
  • Maj 2015 warsztaty z interesariuszami zewnętrznymi (organizacje konsumenckie i branżowe, partnerzy społeczni, uczelnie wyższe itp.).
  • Lipiec–wrzesień 2015 konsultacje z menedżerami reprezentującymi poszczególne obszary Grupy TAURON (m.in. środowiskowy, strategiczny, zarządzania zasobami ludzkimi, zamówień, sprzedaży).
  • Październik–listopad 2015 akceptacja Strategii przez Komitet wykonawczy i Komitet sterujący ds. zrównoważonego rozwoju w TAURON Polska Energia.
  • Grudzień 2015 przyjęcie zaktualizowanej Strategii przez zarząd TAURON Polska Energia.

callendar

Trzon dokumentu strategicznego pozostał niezmieniony. W dalszym ciągu Strategia opiera się na pięciu kierunkach strategicznych – dwóch wiodących (bezpieczeństwo energetyczne dla klientów, zorientowanie na klienta) oraz trzech wspierających (kultura etyczna i zaangażowanie pracowników, ochrona środowiska oraz partnerstwo społeczno-biznesowe).

Jednakże – zgodnie  z najnowszymi trendami – cele strategiczne zostały zastąpione 18 zobowiązaniami, które TAURON zamierza wypełnić do końca 2018 r. Dla każdego zobowiązania sformułowane zostały szczegółowe mierniki oraz kluczowe inicjatywy, które wesprą ich realizację. Do wypełniania założeń zaktualizowanej Strategii zostały zobowiązane wszystkie spółki Grupy TAURON.

Strategia 2012 vs. Strategia 2015

 

  • Kontynuacja w zakresie kierunków strategicznych – ten sam schemat strategii
  • Zastąpienie celów zobowiązaniami firmy wobec otoczenia (18 zobowiązań przyporządkowanych do pięciu kierunków strategicznych)
  • Przypisanie odpowiedzialności w zakresie realizacji każdego ze zobowiązań poszczególnym jednostkom organizacyjnym w Grupie
  • Uproszczenie języka dokumentu (wraz z opisami kierunków strategicznych

Wypełnianie zobowiązań nowej Strategii będzie odbywać się na bieżąco. Ponadto TAURON zobowiązał się do przedstawiania interesariuszom postępów w realizacji założeń strategicznych. Pierwszy taki przegląd zostanie opublikowany w I połowie 2017 r.

W dalszym ciągu motto Grupy TAURON w obszarze zrównoważonego rozwoju brzmi „Nasza energia – Twoje bezpieczeństwo”. Bezpieczeństwo rozumiane jest wielowymiarowo, m.in. jako bezpieczeństwo zasilania naszych klientów, bezpieczeństwo danych, bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników czy po prostu bezpieczeństwo energetyczne. Staramy się, aby wszystkie podejmowane przez nas inicjatywy były spójne z tym przesłaniem.

logoee