Z uwagi na skalę i zasięg działania Grupa TAURON posiada wiele różnorodnych grup interesariuszy. Każda z nich ma inne oczekiwania i wymagania, dlatego w TAURONIE staramy się je angażować – zarówno na poziomie centralnym, jak i poszczególnych spółek Grupy – stosując zróżnicowane narzędzia i formy komunikacji.

Do najliczniejszych grup interesariuszy należą klienci (ponad 5,4 mln), pracownicy (ponad 25 tys.) oraz akcjonariusze. Ogromnym wyzwaniem jest dotarcie do każdego interesariusza z osobna, ale z roku na rok staramy się zwiększać zasięg informacyjny tak, aby uzyskać jak największą liczbę wiarygodnych informacji zwrotnych. Dowodem tego jest m.in. dialog z otoczeniem, jaki prowadzimy przy opracowaniu Raportu zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON.

W tym roku wzięło w nim udział ponad 5 tys. osób. To ewenement na skalę krajową.

Naszym celem jest stworzenie organizacji otwartej na otoczenie, która wsłuchuje się w jego głosy – także w te o wydźwięku krytycznym. Wszystko po to, aby prowadzić naszą działalność w zgodzie z oczekiwaniami naszych interesariuszy, co przyniesie korzyści zarówno Grupie, jak i jej interesariuszom.

 

 

Zagadnienia omawiane w raporcie zostały wybrane na drodze zakrojonych na szeroką skalę konsultacji z naszymi najważniejszymi interesariuszami.

Pracownicy

To jedna z najliczniejszych i najważniejszych grup interesariuszy Grupy TAURON. Do kontaktu z ponad 25 tys. osobami zatrudnionymi w spółkach Grupy służy szereg narzędzi na czele z Tauronetem – jednym z największym portali intranetowych w kraju. Rolę komunikatorów spełniają także inne narzędzia online – media społecznościowe, czy strony www poszczególnych spółek

Dla pracowników nie posiadających dostępu do komputera użyteczne są broszury, ulotki i komunikaty na tablicach ogłoszeń w poszczególnych mniejszych oddziałach i zakładach, a także magazyny „Polska Energia” oraz „Nasze Forum” (magazyny wewnątrz spółkowe). Coraz częściej stosowanym narzędziem kontaktu z pracownikami są ankiety, w ramach których mogą się oni anonimowo wypowiedzieć na poszczególne tematy. Ważną rolę pełnią także badania satysfakcji z pracy, a także spotkania bezpośrednie – szkolenia i warsztaty.

Akcjonariusze

Kolejna – obok klientów oraz pracowników – liczna grupa interesariuszy TAURONA. Głównymi akcjonariuszami, notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych, TAURONA są Skarb Państwa (30,06 proc.), KGHM Polska Miedź (10,39 proc.) i Nationale-Nederlanden OFE (5,06 proc.). Pozostała część akcji (54,49 proc.) znajduje się w rękach inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych. Dialog z akcjonariuszami prowadzony jest głównie podczas roadshows i konferencji wynikowych (raz na kwartał).

Cieszącą się rok po roku nowatorską inicjatywą dialogu jest także Dzień Inwestora Indywidualnego, w trakcie którego akcjonariusze mają możliwość odwiedzenia aktywów TAURONA oraz spotkania z zarządem. Akcjonariusze chętnie korzystają także z form pisanych – magazynu „Polska Energia” (http://www.tauron.pl/tauron/o-tauronie/magazyn-polska-energia/Strony/magazyn-polska-energia.aspx) , a także Raportu Rocznego, który prezentuje wyniki finansowe i operacyjne Grupy w ciekawy i przystępny sposób (www.raportroczny2015.tauron.pl)

Banki

Do głównych partnerów finansowych TAURONA należą PKO BP, ING Bank Śląski, BNP Paribas oraz Citi Handlowy. Okazją do spotkań z przedstawicielami świata finansowego są przede wszystkim kwartalne konferencje wyników finansowych. Skarbnicą wiedzy jest także Raport roczny (www.raportroczny2015.tauron.pl) oraz strony www TAURONA. Instytucje finansowe są również odbiorcami miesięcznika „Polska Energia”.

Regulator

Działalność Urzędu Regulacji Energetyki ma swoje bezpośrednie przełożenie na funkcjonowanie sektora. Z tego względu komunikacja z regulatorem jest istotnym elementem prowadzenia dialogu z otoczeniem. Wymiana opinii ma miejsce m.in. podczas konferencji branżowych, warsztatów i szkoleń. Uzupełniający kanał komunikacji stanowią strona www, magazyn „Polska Energia” oraz Raport roczny.

Otoczenie

W tej kategorii mieszczą się pozostałe grupy interesariuszy, m.in. dostawcy i podwykonawcy, organizacje pozarządowe, władze lokalne, przedstawiciele urzędów i jednostek użyteczności publicznej, szkoły i uczelnie wyższe, instytuty naukowe, media, stowarzyszenia (branżowe i konsumenckie) oraz konkurencja.

Poza konferencjami i seminariami branżowymi oraz spotkaniami bezpośrednimi, do najważniejszych kanałów komunikacji należą: strony www spółek, magazyn „Polska Energia” (http://www.tauron.pl/tauron/o-tauronie/magazyn-polska-energia/Strony/magazyn-polska-energia.aspx), a także Raport roczny i Raport zrównoważonego rozwoju.

Ministerstwa

Jako sektor strategiczny, kształt i przyszłość energetyki ściśle jest powiązana z decyzjami podejmowanymi na szczeblu ministerialnym. W rezultacie ministerstwa – na czele z Ministerstwem Skarbu Państwa (akcjonariusz), Ministerstwem Środowiska i Ministerstwem Energii (wcześniej Ministerstwo Gospodarki) – są ważnym interesariuszem Grupy TAURON.

Współpraca i zarazem dialog odbywa się podczas licznych w skali roku konferencji i seminariów branżowych, a także podczas wspólnej pracy w grupach roboczych przy ministerstwach. Ważnym kanałem bieżącej komunikacji jest także strona korporacyjna, Raport roczny oraz magazyn „Polska Energia”.

Klienci

Największa grupa interesariuszy licząca ponad 5,4 mln osób, z czego ponad 500 tys. stanowią klienci biznesowi. Wśród nich znajduje się także wyodrębniona grupa 60 klientów strategicznych, w tym m.in. ArcelorMittal, KGHM Polska Miedź, TELE-FONIKA KABLE, Volkswagen Motor Polska, Grupa Górażdże oraz Grupa Saint-Gobain. Z racji liczebności grupy stosowane są różne formy kontaktu. Głównym narzędziem do tego służącym jest strona internetowa Grupy TAURON (www.tauron.pl), media społecznościowe, czy miesięcznik „Polska Energia”.

Poszczególne spółki Grupy organizują także cyklicznie Dni Otwarte. Dużą popularnością cieszą się także warsztaty dla klientów, które są nie tylko okazją do lepszego poznania, ale także nabycia nowej wiedzy o branży i jej funkcjonowaniu.

Społeczności lokalne

Tysiące osób mieszkających w okolicach aktywów spółek Grupy TAURON to niezwykle ważna grupa interesariuszy. Tylko życie w zgodzie gwarantuje – z jednej strony sukces biznesowy Grupy, a z drugiej – rozwój społeczności lokalnych, dlatego tak istotna jest bieżąca i transparentna komunikacja przebiegająca w obie strony. Z tego względu dialog prowadzony jest przez poszczególne spółki Grupy, gdyż to one znajdują się najbliżej mieszkańców i najlepiej znają ich potrzeby i wymagania.

Najlepszymi formami komunikacji są bezpośrednie spotkania i konsultacje społeczne (np. w ramach planowania lub prowadzenia nowych inwestycji), a także kampanie skierowane do społeczności lokalnych. Źródłem bieżącej komunikacji są strony internetowe poszczególnych spółek Grupy, Raport zrównoważonego rozwoju oraz prasa lokalna, w której – w razie potrzeby – umieszczane są stosowne komunikaty.