Do zapewnienia szeroko pojętego bezpieczeństwa przywiązujemy w TAURONIE wielką wagę. Świadczy o tym choćby nasze motto zrównoważonego rozwoju „Nasza energia – Twoje bezpieczeństwo”.

Nie inaczej jest z bezpieczeństwem pracowników. Skalę wyzwania, z którym musimy się codziennie mierzyć, czyli zagwarantowanie bezpiecznej pracy dla każdego naszego pracownika, najlepiej obrazuje liczba  zatrudnionych w Grupie TAURON, która przekracza 24 tys. osób.

Z uwagi na zróżnicowanie w zakresie segmentów działalności w Grupie TAURON nie ma jednolitego dokumentu dla wszystkich spółek regulującego kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy. Każda spółka posiada własne regulacje w tym zakresie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Co więcej, w obrębie samych spółek przepisy BHP są dostosowywane do charakteru wykonywanych obowiązków.

W spółkach Grupy TAURON o charakterze produkcyjnym – TAURON Wydobycie, TAURON Wytwarzanie, TAURON Ciepło, KW Czatkowice oraz TAURON Ekoenergia – kwestie związane z ochroną zdrowia i życia pracowników są przedmiotem szczególnej troski, która objawia się także w rozbudowanych systemach bezpieczeństwa, jak również kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP na poszczególnych stanowiskach pracy.

Dla podkreślenia znaczenia kwestii związanych z bezpieczeństwem , Spółki  TAURON Wydobycie i TAURON Wytwarzanie wdrożyły i certyfikowały zintegrowany system zarządzania, który obejmuje swym zakresem m.in. system zarządzania bezpieczeństwem  i higieną pracy zgodny z normą PN –N 18001:2004. Spółka TAURON Ciepło opracowała  i wdrożyła wszystkie wymagane wspomnianą normą procedury zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, na razie bez formalnej certyfikacji systemu.

Pracownicy tych spółek przechodzą cykl szkoleniowy (instruktaż ogólny, instruktaże stanowiskowe i szkolenia okresowe), właściwy dla poszczególnych grup zawodowych w swoich jednostkach organizacyjnych. Zaświadczenia o ukończonych szkoleniach przechowywane są w teczkach akt osobowych pracowników.

Ważny element w promowaniu zasad BHP stanowi podnoszenie świadomości wśród pracowników, głównie za pomocą dedykowanych szkoleń, które są prowadzone w formie spotkań i warsztatów oraz interaktywnej (szkolenie na platformie e-learningowej). Z uwagi na to, że najlepszymi promotorami bezpiecznych zachowań w miejscu pracy są sami pracownicy, spółki organizują szkolenia wewnętrzne, kampanie informacyjne, a także konkursy wiedzy o BHP z atrakcyjnymi nagrodami

Ważny element w promowaniu zasad BHP stanowi podnoszenie świadomości wśród pracowników, głównie za pomocą dedykowanych szkoleń, które są prowadzone w formie spotkań i warsztatów oraz interaktywnej (szkolenie na platformie e-learningowej).

 

 

W 2015 r. w TAURON Ciepło została przeprowadzona II edycja Kampanii BHP – „Bądź bezpieczny w pracy”. Jej odbiorcami byli pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych i administracyjno-biurowych oraz kadra kierownicza – jako ambasadorzy dobrych praktyk. Kampania została zainagurowana podczas „Dni Zdrowia””. Przygotowano dwa bloki tematyczne wraz z zestawami materiałów informacyjnymi dla pracowników (książeczka dotycząca środowiska pracy, cykl miniwykładów „2 minuty dla bezpieczeństwa” do każdego rodzaju czynnika środowiska pracy, newslettery z informacjami o ergonomicznej pracy przy komputerze, cyklmini wykładów „2 minuty dla bezpieczeństwa” z ochrony przeciwpożarowej,

naklejki (wlepki) omawiające postępowanie w razie pożaru; magnesy z najważniejszymi numerami alarmowymi). Dodatkowo w Tauronecie została stworzona baza informacji wraz z materiałami z zakresu BHP. Kluczowym elementem kampanii bhp było zorganizowanie konkursu wiedzy o bezpieczeństwie pracy „Bądź bezpieczny w pracy”. Celem akcji było nie tylko poprawienie bezpieczeństwa pracy, ale także podniesienie świadomości pracowników z zakresu znajomości i stosowania przepisów BHP w pracy oraz podwyższenie poziomu aktywności pracowników w budowaniu zasad ograniczania zagrożeń zawodowych, jak również poprawa wiedzy o sposobach ich eliminowania.

Celem corocznego konkursu organizowanego w poszczególnych oddziałach TAURON Wytwarzanie jest zwiększenie bezpieczeństwa pracy poprzez podniesienie wiedzy pracowników w zakresie znajomości ogólnych przepisów i zasad BHP, w tym szczegółowych przepisów i zasad eksploatacji urządzeń energetycznych, podstawowych przepisów prawnych z zakresu ochrony pracy, ogólnych przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Konkurs jest jednocześnie wewnętrzną kwalifikacją do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie  Wiedzy o BHP w branży energetycznej. Zdobywcy I, II i III miejsca automatycznie są reprezentantami spółki w krajowej rywalizacji. Laureaci otrzymują nagrody pieniężne.

plakat

 

W 2015 r. w spółkach Grupy miały miejsce 183 wypadki. To o 16 więcej niż w ubiegłym roku. Na ten rezultat miał wpływ wzrost liczby wypadków z TAURON Wydobycie, które związane były z ruchami górotwórczymi w Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu. Warto jednak zaznaczyć, że wszystkie wypadki miały charakter lekki. Dodatkowo w minionym roku w całej Grupie nie wydarzył się ani jeden wypadek śmiertelny i tylko jeden ciężki (w TAURON Dystrybucja)

 

 

Celem programu, skierowanego do pracowników Zakładu Górniczego Janina w Libiążu, było zapobieganie wypadkom przy pracy spowodowanym czynnikiem ludzkim poprzez inspirowanie do zmiany postaw, popularyzacja wzorów bezpieczeństwa pracy, brania odpowiedzialności za pracę w kontekście ochrony zdrowia i życia, a także wskazywanie na tragiczne konsekwencje nieodpowiedzialnych i niewłaściwych zachowań – m.in. poprzez przekaz informacji dotyczących wypadków przy pracy oraz ich skutków. Inicjatywa miała zachęcić pracowników do podnoszenia kultury bezpieczeństwa. Cel ten realizowany był poprzez podstawową zasadę: „ZERO PROCENT tolerancji dla niebezpiecznych zachowań i podejmowania nieuzasadnionego ryzyka oraz STO PROCENT konsekwencji w egzekwowaniu zasad bezpiecznej pracy”. W ramach kampanii opracowane zostały filmy instruktażowe dotyczące podstawowych zasad bezpieczeństwa przy obsłudze maszyn i urządzeń.

Celem programu, skierowanego do pracowników Zakładu Górniczego Janina w Libiążu, było zapobieganie wypadkom przy pracy spowodowanym czynnikiem ludzkim poprzez inspirowanie do zmiany postaw, popularyzacja wzorów bezpieczeństwa pracy, brania odpowiedzialności za pracę w kontekście ochrony zdrowia i życia, a także wskazywanie na tragiczne konsekwencje nieodpowiedzialnych i niewłaściwych zachowań – m.in. poprzez przekaz informacji dotyczących wypadków przy pracy oraz ich skutków. Inicjatywa miała zachęcić pracowników do podnoszenia kultury bezpieczeństwa. Cel ten realizowany był poprzez podstawową zasadę: „ZERO PROCENT tolerancji dla niebezpiecznych zachowań i podejmowania nieuzasadnionego ryzyka oraz STO PROCENT konsekwencji w egzekwowaniu zasad bezpiecznej pracy”. W ramach kampanii opracowane zostały filmy instruktażowe dotyczące podstawowych zasad bezpieczeństwa przy obsłudze maszyn i urządzeń.

 

 

W ramach prac prowadzonych przez podwykonawców w 2015 r. miało miejsce 40 wypadków, w tym 5 śmiertelnych i jeden ciężki. Z uwagi na zróżnicowaną specyfikę pracy poszczególne spółki Grupy we własnym zakresie rejestrują wypadkowość pracujących na ich terenie podwykonawców, jednak z uwagi na niedostateczną ilość danych (m.in. z powodu braku dokładnej liczby pracowników) pozostałe wskaźniki nie są obliczane.

Wskaźnik wystąpienia chorób zawodowych (liczony jako liczba przypadków wystąpienia chorób zawodowych x 1000 w odniesieniu do średniej liczby pracowników) na koniec raportowanego okresu wyniósł 0,16 i dotyczył wyłącznie spółki TAURON Wydobycie.

TAURON Polska Energia S.A. Kopalnia Wapienia Czatkowice TAURON
Ciepło Sp. z o.o.
TAURON
Ekoenergia S.A.
TAURON
Wydobycie S.A.
TAURON
Wytwarzanie S.A.
TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. TAURON
Sprzedaż Sp. z o.o.
TAURON Sprzedaż
GZE Sp. z o.o.
TAURON
Dystrybucja S.A.
TAURON
Dystrybucja Pomiary
TAURON
Dystrybucja Serwis
Biomasa Grupa TAURON ŁĄCZNIE
ŁĄCZNA LICZBA WSZYSTKICH WYPADKÓW 0 3 9 5 66 6 9 3 0 57 16 8 1 183
kobiety 0 0 1 1 2 0 6 2 0 2 2 0 0 16
mężczyźni 0 3 8 4 64 6 3 1 0 55 14 8 1 167
W TYM:              
LICZBA WYPADKÓW ŚMIERTELNYCH PRZY PRACY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kobiety 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mężczyźni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LICZBA WYPADKÓW LEKKICH PRZY PRACY 0 3 9 5 66 6 9 3 0 56 16 8 1 182
kobiety 0 0 1 1 2 6 2 0 2 2 0 0 16
mężczyźni 0 3 8 4 64 6 3 1 0 54 14 8 1 166
LICZBA WYPADKÓW CIĘŻKICH PRZY PRACY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
kobiety 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mężczyźni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
LICZBA WYPADKÓW ZBIOROWYCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kobiety 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mężczyźni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WSKAŹNIK CZĘSTOŚCI WYPADKÓW
Wskaźnik częstości wypadków = (liczba wypadków przy pracy x 1000 ) / Średnia liczba pracowników na koniec raportowanego okresu
0 10,32 5,21 26,78 11,34 1,96 3,21 11,42 0 7,31 9,92 10,35 13,72 7,39
kobiety 0 0 0,58 5,36 0,34 0 2,14 7,62 0 0,26 1,24 0 0 0,65
mężczyźni 0 10,32 4,64 21,42 10,99 1,96 1,07 3,81 0 7,05 8,68 10,35 13,72 6,74
WSKAŹNIK CIĘŻKOŚCI WYPADKÓW
Wskaźnik ciężkości wypadków = Łączna liczba dni niezdolności do pracy poszkodowanych w wypadkach przy pracy / Liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy (z wyłączeniem osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych)
0 0,00 95,00 32,00 70,14 51,17 30,78 24,67 0 55,53 50,06 67,50 12,00 59,13
kobiety 0 0 182,00 35,00 59,50 44,33 30,00 0 42,00 121,00 0 0 61,75
mężczyźni 0 0,00 84,13 31,25 70,47 51,17 51,17 14,00 0 56,02 39,93 67,50 12,00 58.87
WSKAŹNIK ABSENCJI
Wskaźnik absencji = liczba dni nieobecności potwierdzona zwolnieniem lekarskim/(liczba dni kalendarzowych x średnie zatrudnienie w 2015 r. )
0,03 0,01 0,04 0,04 0,06 0,03 0,05 0,05 0,01 0,03 0,05 0,04 0,02 0,04
kobiety 0,02 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 0,03 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01
mężczyźni 0,01 0,01 0,03 0,03 0,06 0,03 0,01 0,02 0,01 0,03 0,04 0,04 0,01 0,03

W Grupie TAURON bezpieczeństwo dotyczy nie tylko pracowników produkcyjnych, ale także biurowych. Z tego względu promowanie bezpieczeństwa i higieny pracy odbywa się również w spółkach TAURON Sprzedaż oraz TAURON Obsługa Klienta. W TAURON Sprzedaż oraz TAURON Sprzedaż GZE w 2015 r. zorganizowano szkolenie z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Jego celem było zapoznanie wszystkich pracowników obu spółek z podstawowymi zasadami udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Zajęcia odbywały się w trzech lokalizacjach: Kraków, Gliwice, Wrocław. We wszystkich szkoleniach wzięło udział 271 pracowników. Z kolei TAURON Obsługa Klienta promował bezpieczeństwo wśród swoich pracowników w ramach cyklu artykułów „Bezpieczeństwo” w wewnętrznym magazynie spółki – „Nasze Forum”, w których można było przeczytać m.in. o sposobach ewakuacji budynku w trakcie pożaru oraz poznać wskazówki dotyczące bezpiecznego spędzenia wakacji.

 

Program został zainicjowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, z którym wspólnie zrealizowano go na terenie Oddziału Gliwice TAURON Dystrybucja. Praktyka była skierowana do podwykonawców realizujących pracę na urządzeniach elektroenergetycznych zlecanych przez TAURON Dystrybucja.

Jej nadrzędnym celem było zdiagnozowanie warunków pracy oraz przestrzeganie zasad BHP przez pracowników firm zewnętrznych oraz zobowiązanie się przez nich do poprawy elementów wskazanych w czasie przeprowadzonego audytu. Firmy, które uzyskały najlepszy wynik (najmniej uwag podczas audytu) oraz dostosowały się do wszelkich zaleceń, zostały nagrodzone dyplomami Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Zasady BHP obowiązują wszystkie osoby przebywające na terenie zakładów Grupy TAURON. Podmioty zewnętrzne wykonujące prace w spółkach Grupy są zobligowane do przestrzegania obowiązujących procedur, w tym w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Od pracowników firm zewnętrznych (wykonawców i podwykonawców) wymagane jest także posiadanie aktualnych badań lekarskich, odpowiednich kwalifikacji i uprawnień do wykonywanych prac. Niektóre spółki TAURONA (zwłaszcza te, gdzie warunki pracy są szczególnie niebezpieczne) wprowadzają dodatkowe wymagania oraz szkolenia dla podmiotów zewnętrznych.

Wszyscy pracownicy wykonawców i podwykonawców w 2015 r. po raz pierwszy podejmujący pracę na rzecz TAURON Dystrybucja Pomiary zostali przeszkoleni w zakresie zasad bezpiecznego wykonania pracy, zagrożeń dla bezpieczeństwa życia i zdrowia, ryzyk zawodowych w miejscu wykonywanych prac oraz działań zapobiegawczych i ochronnych w celu ograniczenia lub eliminacji zagrożeń dla bezpieczeństwa życia i zdrowia. Wymagania dla wykonawców i podwykonawców zawarte zostały w warunkach zamówienia oraz zawartych umowach.

W myśl Zasad Zatrudniania Firm Zewnętrznych przeszkolenie pracowników dozoru firm zewnętrznych w zakresie występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy przeprowadza także TAURON Wytwarzanie. Wykonawcy zobowiązani są do przeszkolenia osób wykonujących przedmiot umowy w zakresie występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu oraz podczas wykonywania prac, jak również zapoznania ich z wewnętrznymi aktami normatywnymi obowiązującymi w spółce.

Z kolei od firm wykonujących prace w ruchu zakładu górniczego TAURON Wydobycie wymaga, oprócz posiadanych szkoleń okresowych, odbycia szkolenia w zakresie zagrożeń występujących w zakładzie dla firm obcych. Firmy są również zobowiązane do przeprowadzania cotygodniowych szkoleń z dziedziny BHP, zapoznania pracowników z Dokumentem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Pracowników. Przestrzeganie  powyższych wymagań jest sprawdzane podczas kontroli bieżących i audytów.

W TAURON Dystrybucja wszyscy pracownicy podwykonawców realizujących wszelkie prace na urządzeniach energetycznych przechodzą instruktaż ogólny BHP oraz każdorazowo, przed dopuszczeniem do pracy, są instruowani na stanowisku pracy pod względem sposobu przegotowania do prac, występujących w jego otoczeniu zagrożeń oraz sposobu organizowania i wykonywania pracy. Wszystkie instruktaże są wykonywane według ustalonych zasad i potwierdzone pisemnie przez każdego pracownika podwykonawcy.

Każdy pracownik firmy zewnętrznej przechodzi obowiązkowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednak niektóre spółki Grupy wprowadzają dla podwykonawców dodatkowe szkolenia stricte odpowiadające charakterowi wykonywanej przez nich pracy.

000008

Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca odsetek przeszkolonych pracowników firm zewnętrznych w tym zakresie. Pozostałe spółki Grupy (nieujęte w tabeli) nie wprowadzają dodatkowych szkoleń lub też nie prowadzą ewidencji w tym obszarze.

TAURON
Wydobycie
TAURON
Wytwarzanie
TAURON
Obsługa Klienta
Odsetek pracowników zatrudnionych przez wykonawców i podwykonawców, którzy przeszli powyższe szkolenia BHP 100% 14% 96%