Rok 2015 upłynął w Grupie TAURON pod znakiem wprowadzenia do stosowania Polityki Zarządzania Zasobami Ludzkimi, która kompleksowo obejmuje procesy dotyczące zasobów ludzkich.

Jest ona realizowana przez poszczególne procesy i narzędzia, takie jak: Model Kompetencji, Rekrutacja, Selekcja i Adaptacja, Współpraca ze Szkołami, Uczelniami oraz Program Praktyk i Staży. Na mocy tego dokumentu wprowadzane są także Ocena Pracownicza, Zarządzanie Rozwojem i Karierą, Zarządzanie Talentami, Zarządzanie Sukcesją, Zarządzanie Wiedzą, Opis Stanowisk Pracy, a także Badanie Opinii i Satysfakcji Pracowników. W minionym roku rozpoczęto wdrażanie poszczególnych elementów Polityki w spółkach Grupy. Proces ten jest kontynuowany w 2016 r.

W spółkach Grupy wdrażane były jednolite Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy, dostosowane do nowoczesnych systemów rynkowych, których jednym z ich głównych celów jest wsparcie zarządzania zatrudnieniem. Rodzaj oraz zakres zapisów każdego z nich jest indywidualnie dostosowywany do specyfiki działalności danej spółki. W całej Grupie TAURON umowami zbiorowymi objętych jest 90 proc. pracowników.

 

2015 rok to również aktualizacja Kodeksu Etyki Biznesowej Grupy TAURON  z przeformułowanymi wartościami Grupy i silniejszym powiązaniem ze Strategią zrównoważonego rozwoju,  a także mocniejszym akcentem położonym na kwestie związane z zarządzaniem różnorodnością.

Nowe zapisy Kodeksu są też idealną zapowiedzią wyzwań, jakie w obszarze zarządzania miejscem pracy stawia zaktualizowana Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON na lata 2016-2018, gdyż właśnie rozwijanie kultury etycznej oraz wyrównywanie szans znalazło się na liście priorytetów do realizacji przez TAURON na kolejne lata.

 

 

Legenda

Pełna
realizacja
celu
ptaszek Niepełna
realizacja
celu
arrow Brak
realizacji
celu
cross

KIERUNEK STRATEGII: Zaangażowanie pracowników w rozwój organizacji

Cel na 2015 rok Stopień realizacji celu Działania zrealizowane w 2015 r.
3.1. Do 2015 r. wszyscy pracownicy Grupy TAURON będą świadomi, w jaki sposób mogą angażować się w realizację celów biznesowych, pozostając w zgodzie z wartościami etycznymi organizacji ptaszek a) Wszyscy pracownicy Grupy TAURON zapoznali się z treścią Kodeksu Etyki Biznesowej Grupy TAURON.

b) Aktualizacja Kodeksu Etyki Biznesowej Grupy TAURON, w ramach, którego treść została uzupełniona o kwestie związane z różnorodnością, a także ściślej powiązana ze Strategią zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON.

c)  Wprowadzenie obowiązkowych szkoleń e-learningowych „Etyka w pracy”  w spółkach TAURON Dystrybucja, TAURON Dystrybucja Serwis i TAURON Dystrybucja Pomiary.

3.2. Każdy z naszych pracowników będzie mógł podnosić kwalifikacje zawodowe i rozwijać kompetencje w zgodzie z kierunkami rozwoju Grupy TAURON ptaszek a) Każdy pracownik – bez względu na zajmowane stanowisko – ma możliwość rozwoju. W 2015 r. na każdego pracownika Grupy TAURON przypadało średnio 15 godzin szkoleniowych.

b) TAURON prowadził programy rozwojowe dla swoich pracowników, m.in. „Program Zarządzania Talentami” oraz „Akademię Lidera”, a także szkolenia dla nowych pracowników ułatwiające aklimatyzację w nowym miejscu pracy.

c) Spółki Grupy oferowały świadczenia dla pracowników podnoszące kwalifikacje zawodowe, m.in. studia podyplomowe lub kursy uzupełniające.

d) Kontynuowano Uniwersytet Otwarty Grupy TAURON – cykl wykładów prowadzonych przez najwybitniejszych ekspertów specjalizujących się w różnych dziedzinach nauki, polityki, biznesu, kultury oraz rozwoju osobistego skierowany do pracowników spółek Grupy TAURON.

3.3. Zapewnimy pracownikom warunki do dzielenia się wiedzą i doświadczeniami, by doskonalić efektywność operacyjną organizacji ptaszek a) W 2015 r. został przeprowadzony konkurs TAURON Nowe Trendy promujący innowacyjne pomysły prosprzedażowe pracowników Grupy.

b) W ramach Tauronetu wprowadzono nowe funkcjonalności i narzędzia ułatwiające pracę zespołową oraz komunikację wewnątrz Grupy.

c) Spółki prowadziły programy przekwalifikowania pracowników a także programy służące zarządzaniu wiedzą w organizacji np. Akademia Trenerów Wewnętrznych.

3.4. Zobowiązujemy się do poszukiwania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań zapewniających bezpieczną pracę wszystkim naszym pracownikom ptaszek a) W spółkach Grupy (TAURON Wytwarzanie, TAURON Wydobycie) organizowano wewnętrzne konkursy na temat BHP, mające na celu promowanie pracy zgodnej z przepisami i kształtowanie kultury bezpieczeństwa.

b) TAURON Wydobycie rozpoczął realizację programu „Stop tolerancji dla nieuzasadnionego ryzyka”, którego celem jest zapobieganie wypadkom przy pracy spowodowanych czynnikiem ludzkim.