Naszym priorytetem jest zapewnienie równych szans wszystkim pracownikom. Niedopuszczalne są jakiekolwiek przejawy dyskryminacji w miejscu pracy

Jasne stanowisko w tej sprawie przedstawione jest w Kodeksie Etyki Biznesowej Grupy TAURON: „Kierujemy się zasadą równego traktowania współpracowników, bez względu na wiek, płeć, religię, orientację seksualną, wygląd, sprawność, doświadczenie, umiejętności, talenty czy odmienność poglądów. Jesteśmy otwarci na różnorodność i rozumiemy, że jest to istotny zasób, który przyczynia się do wzrostu innowacyjności Grupy TAURON. Podejmujemy działania chroniące współpracowników przed dyskryminacją i nierównym traktowaniem”. Na straży przestrzegania zasad stoi Komisja Etyczna funkcjonująca w każdej spółce Grupy.

 

W 2015 r. w TAURON Obsługa Klienta zostały wdrożone „Zasady przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji”. Opracowano również obowiązkowe szkolenie e-learningowe dla pracowników z tego zakresu. Celem inicjatywy jest ułatwienie pracownikom rozpoznawania przejawów mobbingu i dyskryminacji oraz sposobów przeciwdziałania obu tym zjawiskom.

Po odbyciu szkolenia pracownicy wiedzą nie tylko, na czym polega mobbing i dyskryminacja, ale potrafią także odróżnić mobbing od konfliktu w zespole, a także wiedzą, jak się zachować w przypadku podejrzenia wystąpienia mobbingu lub dyskryminacji. W 2015 r. przeszkolono 2754 pracowników spółki. Szkolenie nadal jest dostępne na platformie e-learningowej, dlatego można do niego powracać.

 

Zasady zachowania równości obowiązują na każdym etapie rozwoju pracownika w organizacji. Już na samym wstępie, w procesach rekrutacyjnych, pod uwagę brane są wiedza, kompetencje oraz umiejętności kandydatów. Pracownicy już zatrudnieni mają zapewniony równy dostęp do szkoleń, przy czym dbamy o rozwój zarówno kadry menedżerskiej, jak i pracowników niższego szczebla tak, aby na każdym poziomie organizacyjnym kwalifikacje pracowników odpowiadały wymaganiom firmy oraz rynku.

Ponadto w celu umożliwienia obiektywnej oceny pracy oraz ujednolicenia zakresów obowiązków i wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach w spółkach Grupy przeprowadzono proces wartościowania stanowisk pracy oraz wprowadzono kategorie zaszeregowania.

Zasada różnorodności obowiązuje także w kwestii dostępu do świadczeń oraz benefitów dla pracowników zatrudnionych na pełen etat, jak i czasowo we wszystkich spółkach Grupy TAURON. Wśród oferowanych świadczeń dodatkowych znajdują się:

 

  • Pracowniczy Program Emerytalny
  • Ubezpieczenia grupowe na życie
  • Świadczenia medyczne (opieka zdrowotna)
  • Karta MultiSport dla pracowników i ich rodzin
  • Zniżka na zakup energii elektrycznej
  • Deputat węglowy
  • Dofinansowanie dojazdów do pracy
  • Dofinansowanie do obiadów
  • Kasa zapomogowo-pożyczkowa

 

Z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności (m.in. duża liczba stanowisk, na których wykonywana jest ciężka praca fizyczna, techniczne ukierunkowanie) zarządzanie różnorodnością w niektórych aspektach (m.in. płci) stanowi spore wyzwanie. W całej Grupie 78 proc. kadry pracowniczej stanowią mężczyźni. Wpływ na ten wynik mają głównie spółki produkcyjne – TAURON Wydobycie, TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja oraz TAURON Ciepło – odpowiednio 90 proc., 83 proc., 82 proc. oraz 80 proc. stanowią mężczyźni. W spółkach o biurowym charakterze pracy – TAURON Polska Energia, TAURON Obsługa Klienta oraz TAURON Sprzedaż – można zauważyć odwrotne lub co najmniej wyrównane tendencje w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn

 

Inicjatywa została wdrożona w 2015 r. w TAURON Polska Energia. Ma ona na celu umożliwienie pracownicom będącym w ciąży świadczenia pracy w skróconym czasie – przez 6 godzin dziennie z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za pełny etat.

Wprowadzenie tego zapisu w Regulaminie Pracy Pracowników TAURON Polska Energia zostało bardzo dobrze przyjęte w spółce.  Nieoczekiwanym efektem wprowadzenia skróconego czasu pracy było ograniczenie zwolnień lekarskich, na które udawały się kobiety w ciąży.

 

2015 TAURON Polska Energia S.A. Kopalnia Wapienia „Czatkowice” TAURON Ciepło Sp. z o.o. TAURON Ekoenergia S.A. TAURON Wydobycie S.A. TAURON Wytwarzanie S.A. TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. TAURON Dystrybucja S.A. TAURON  Dystrybucja Pomiary TAURON  Dystrybucja Serwis Biomasa Grupa TAURON Łącznie Grupa TAURON Kobiety Mężczyźni
KOBIETY MĘŻCZYŹNI SUMA KOBIETY MĘŻCZYŹNI SUMA KOBIETY MĘŻCZYŹNI SUMA KOBIETY MĘŻCZYŹNI SUMA KOBIETY MĘŻCZYŹNI SUMA KOBIETY MĘŻCZYŹNI SUMA KOBIETY MĘŻCZYŹNI SUMA KOBIETY MĘŻCZYŹNI SUMA KOBIETY MĘŻCZYŹNI SUMA KOBIETY MĘŻCZYŹNI SUMA KOBIETY MĘŻCZYŹNI SUMA KOBIETY MĘŻCZYŹNI SUMA KOBIETY MĘŻCZYŹNI SUMA
LICZBA PRACOWNIKÓW UPOWAŻNIONA DO URLOPU RODZICIELSKIEGO 16 19 35 0 3 3 8 27 35 3 13 16 14 496 510 20 91 111 113 77 190 9 8 17 1 1 2 55 244 299 8 53 61 2 27 29 1 0 1 1 309 250 1 059
LICZBA PRACOWNIKÓW, KTÓRZY SKORZYSTALI Z URLOPU RODZICIELSKIEGO 16 15 31 0 3 3 8 20 28 3 0 3 11 268 279 24 34 58 103 40 143 9 6 15 1 0 1 51 133 184 8 22 30 2 14 16 1 0 1 792 237 555
LICZBA PRACOWNIKÓW, KTÓRZY WRÓCILI DO PRACY PO ZAKOŃCZENIU URLOPU RODZICIELSKIEGO 8 15 23 0 3 3 7 20 27 1 5 6 9 259 268 12 33 45 46 39 85 5 6 11 0 0 0 28 124 152 5 23 28 1 14 15 0 0 0 663 122 541
LICZBA PRACOWNIKÓW, KTÓRZY WRÓCILI DO PRACY PO ZAKOŃCZENIU URLOPU I KTÓRZY BYLI NADAL ZATRUDNIENI PRZEZ 12 MIESIĘCY OD POWROTU 10 11 21 0 3 3 4 16 20 0 0 0 0 0 0 8 31 39 43 37 80 6 7 13 1 0 1 36 138 174 1 14 15 0 15 15 0 0 0 381 109 272
LICZBA PRACOWNIKÓW, KTÓRZY WRÓCILI DO PRACY PO ZAKOŃCZENIU URLOPU RODZICIELSKIEGO W POPRZEDNIM ROKU RAPORTOWANIA 14 11 25 2 8 10 4 23 27 0 0 0 8 3 11 8 39 47 46 38 84 7 8 15 1 0 1 40 152 192 1 14 15 0 16 16 0 0 0 443 131 312
                               
ODSETEK POWROTÓW DO PRACY 50% 100% 74% 0 100% 100% 88% 100% 96% 33% 0 200% 82% 97% 96% 50% 97% 78% 45% 98% 59% 56% 100% 73% 0 0 0 55% 93% 83% 63% 105% 93% 50% 100% 94% 0 0 0 84% 51% 97%
WSKAŹNIK RETENCJI PO URLOPIE RODZICIELSKIM 71% 100% 84% 0% 38% 30% 100% 70% 74% 0 0 0 0 0 0 100% 79% 83% 93% 97% 95% 86% 88% 87% 100% 0 100% 90% 91% 91% 100% 100% 100% 0 94% 94% 0 0 0 86% 83% 87%

 

Społeczeństwo polskie się starzeje. Ten trend jest zauważalny także w przypadku Grupy TAURON. Zaledwie 7 proc. pracowników ma mniej niż 29 lat. Pracownicy w grupie wiekowej 50+ stanowią ponad jedną trzecią załogi.

 

RAZEM
≤ 29 30-50 51 ≤
LICZBA PRACOWNIKÓW W PODZIALE NA WIEK 1 666 14 291 7 557
kobiety 308 3 060 1 954
mężczyźni 1 358 11 231 5 603
ODSETEK PRACOWNIKÓW W PODZIALE NA WIEK [%] 7% 59% 31%
kobiety 6% 57% 37%
mężczyźni 7% 59% 30%

RAZEM
≤ 29 30-50 51 ≤
LICZBA PRACOWNIKÓW W ZARZĄDZIE   
RAZEM 0 26 18
kobiety 0 3 2
mężczyźni 0 23 16
PROCENTOWY SKŁAD ZARZĄDU W PODZIALE NA WIEK I PŁEĆ [%]   
RAZEM 0% 59% 41%
kobiety 0% 60% 40%
mężczyźni 0% 59% 41%

 

Od początku istnienia, czyli od 1996 r., Kopalnia Wapienia Czatkowice co roku organizuje spotkanie emerytów, na które zapraszani są wszyscy byli pracownicy. Ich celem jest integracja środowiska pracowniczego spółki.

Emeryci chętnie biorą w nich udział. W 2015 r. w spotkaniu uczestniczyły 104 osoby, co stanowi 95 proc. wszystkich pracowników, którzy odeszli na emeryturę w latach 1996-2015.

 

Długi staż pracy (w większości przypadków zdobyty wyłącznie w sektorze energetycznym) przekłada się na olbrzymią wiedzę i doświadczenie załogi. Z drugiej strony jest impulsem do kształtowania zaplecza kadry pracowniczej, która w kolejnych latach wejdzie na rynek pracy. W celu zapełnienia luku pokoleniowej specjalistyczne spółki Grupy TAURON – TAURON Wydobycie, TAURON Wytwarzanie, TAURON Ciepło i TAURON Dystrybucja, TAURON Ekoenergia – prowadzą aktywną współpracę ze szkołami i uczelniami – obejmują patronatem specjalistyczne klasy, podpisują porozumienia z uczelniami, a także organizują praktyki i staże. Wszystko po to, aby w płynny sposób zasilić organizację w nowe kadry posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie do pracy w spółkach Grupy.

 

 

W związku ze zbliżającymi się masowymi odejściami emerytalnymi w TAURON Ciepło, nawiązano współpracę ze szkołami i uczelniami technicznymi, w zakresie kształcenia przyszłych kadr oraz zaprezentowano uczniom, studentom oraz młodym inżynierom spółkę jako atrakcyjnego pracodawcę. Przedstawiciele spółki uczestniczyli także w XVII Inżynierskich Targach Pracy i Przedsiębiorczości Politechniki Śląskiej w Gliwicach, podczas których prezentowali spółkę jako pracodawcę i odpowiadali na  zadawane przez studentów i absolwentów pytania. Przygotowano prezentacje dla uczniów: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Mysłowicach, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach,

Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach oraz Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach, w trakcie których zaprezentowano m.in. specyfikę pracy poszczególnych departamentów oraz zawody, na które w najbliższym czasie będzie największe zapotrzebowanie na pracowników w TAURON Ciepło. Na koniec spotkań w szkołach technicznych wszystkim uczniom uczestniczącym w prezentacjach rozdano ankiety w celu oceny prezentacji spółki jako pracodawcy, a także zbadania planów zawodowych i edukacyjnych uczniów oraz decydujących dla nich aspektów odbywania praktyki lub podjęcia pracy. W 2015 r. łącznie 31 uczniów, studentów i absolwentów odbyło praktyki i staże w spółce.

W 2015 r. codziennie na kilkunastu stanowiskach w sztolni Zakładu Górniczego Janina prowadzone były zajęcia praktyczne nauki zawodu. Ponad 120 uczniów i słuchaczy tygodniowo uczyło się pracy górnika w wyrobiskach sztolni. Wyrobiska sztolni przystosowane zostały do przeprowadzania szkolenia praktycznego oraz egzaminów kwalifikacyjnych w zawodzie górnik podziemnej eksploatacji złóż oraz technik górnictwa podziemnego, jak również instruktaży, zgodnie z aktualnymi potrzebami zakładu górniczego.

Uczniowie zdobywają w sztolni niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności przy wykonywaniu podstawowych czynności i prac, z którymi się spotkają w rzeczywistych warunkach pracy górniczej w wyrobiskach dołowych. Oprócz zajęć praktycznej nauki zawodu kilka stanowisk przystosowanych zostało dla potrzeb przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej. W 2015 r. do egzaminów – ocenianych przez egzaminatorów wyznaczonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną – przystąpiło łącznie 87 uczniów.