Rozwój pracowników jest niezwykle ważnym aspektem budowania wartości każdej organizacji. Korzyści z uczestnictwa pracowników w szkoleniach płyną zarówno do nich samych, jak i do pracodawcy, gdyż dobrze wykwalifikowana kadra to kapitał dla przedsiębiorstwa, który będzie owocował w przyszłości. Szkolenia zmniejszają także fluktuację personelu, która często jest sygnałem nieprawidłowego sposobu zarządzania.

Ponadto podnoszenie kwalifikacji pracowników ma wpływ na zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i realizacji zadań, rozwój organizacji poprzez zapoznanie pracowników z nowymi technologiami i zmieniającymi się aspektami prawnymi, a także podwyższenie kompetencji specjalistycznych i liderskich, co przekłada się na zwiększenie poziomu motywacji oraz efektywności ich pracy. Dlatego ważne jest, aby szkoleniem objęci byli pracownicy zatrudnieni na każdym szczeblu organizacyjnym. W 2015 r. średnia liczba godzin szkoleniowych w Grupie TAURON przypadających na pracownika wyniosła 15 godzin (patrz tabela).

RAZEM TAURON Polska Energia S.A. Kopalnia Wapienia Czatkowice TAURON Ciepło Sp. z o.o. TAURON
Ekoenergia S.A.
TAURON
Wydobycie S.A.
TAURON
Wytwarzanie S.A.
TAURON
Obsługa Klienta
Sp. z o.o.
TAURON
Sprzedaż
Sp. z o.o.
TAURON
Sprzedaż GZE
Sp. z o.o.
TAURON
Dystrybucja
S.A.
TAURON
Dystrybucja
Pomiary
TAURON
Dystrybucja
Serwis
Biomasa
Grupa
TAURON
K M SUMA K M SUMA K M SUMA K M SUMA K M SUMA K M SUMA K M SUMA K M SUMA K M SUMA K M SUMA K M SUMA K M SUMA K M SUMA K M SUMA
ZARZĄD I DYREKTORZY 100 66 72 115 73 85 56 99 88 171 179 176 36 32 33 48 51 51 77 81 80 126 75 92 52 71 69 0 0 0 16 31 30 20 40 27 0 52 52 30 28 29
STANOWISKA KIEROWNICZE, WYŻSZEGO I NIŻSZEGO SZCZEBLA 43 24 27 54 63 59 66 36 43 58 23 27 52 17 30 21 13 14 34 17 19 50 38 44 75 76 75 0 0 0 40 31 31 10 14 13 0 19 19 23 24 23
INNE STANOWISKA ADMINISTRACYJNE 14 16 15 55 71 64 26 36 29 14 13 14 14 24 18 2 3 2 11 17 14 18 21 19 49 53 50 21 19 20 9 13 12 4 3 4 3 4 4 11 12 12
STANOWISKA ROBOTNICZE 2 11 11 0 0 0 3 4 4 3 6 6 0 10 10 2 13 13 1 4 4 8 12 12 0 0 0 0 0 0 3 16 16 0 4 4 0 18 18 6 7 7
ŚREDNIA LICZBA GODZIN SZKOLENIOWYCH OGÓŁEM 16 14 15 59 68 64 29 12 15 18 12 13 19 14 16 3 12 11 12 9 10 20 22 21 52 58 55 19 13 16 10 17 16 4 5 5 3 17 17 13 10 10

W 2015 r. w Grupie TAURON wprowadzono Politykę Zarządzania Zasobami Ludzkimi, która zawiera m.in. założenia dotyczące zarządzania rozwojem i karierą. Dokument zakłada, że podnoszenie kwalifikacji pracowników jest jednym z elementów skutecznej realizacji celów i zadań spółki oraz utrzymania odpowiednich standardów. W związku z tym podejmowanie działań rozwojowych jest aktywnością oczekiwaną od wszystkich pracowników, z kolei spółki Grupy mają zapewniać swoim pracownikom możliwości rozwoju.

Zasady korzystania ze szkoleń i innych form podnoszenia kwalifikacji, w tym zasady ich dofinansowania, zostały spisane również w formie regulacji wewnętrznych. Informacje na ten temat są dostępne dla pracowników w Tauronecie w zakładce „Szkolenia i rozwój”. Każda spółka posiada własną politykę i zasady szkoleniowe dostosowane do specyfiki działalności oraz obowiązków wykonywanych przez pracowników.

W 2015 r. w Grupie TAURON wprowadzono Politykę Zarządzania Zasobami Ludzkimi, która zawiera m.in. założenia dotyczące zarządzania rozwojem i karierą. Dokument zakłada, że podnoszenie kwalifikacji pracowników jest jednym z elementów skutecznej realizacji celów i zadań spółki oraz utrzymania odpowiednich standardów.

Politykę szkoleniową regulują wewnętrzne procedury spółek, takie jak:

 • Zarządzenie prezesa zarządu TAURON Wydobycie określające zasady postępowania w sprawach związanych z kierowaniem pracowników na szkolenia niewynikające z przepisów prawa w celu uzyskania oraz uzupełnienia umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych oraz innego rodzaju formach szkolenia, regulujące kwestie uzyskania dodatkowych świadczeń z tego tytułu,
 • Regulaminu udzielania świadczeń związanych z podnoszeniem przez pracowników kwalifikacji zawodowych w formie studiów niestacjonarnych I i II stopnia oraz studiów podyplomowych,
 • Zarządzenie prezesa zarządu TAURON Wydobycie w sprawie: zasad kierowania pracowników zatrudnionych w ruchu Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie na kursy i szkolenia specjalistyczne oraz kosztów tych kursów,
 • Polecenie służbowe prezesa zarządu TAURON Wytwarzanie w sprawie szkoleń/konferencji dla pracowników TAURON Wytwarzanie,
 • Zasady realizacji szkoleń w TAURON Wytwarzanie,
 • Regulamin Kształcenia/dokształcania pracowników TAURON Wytwarzanie,
 • Polityka rozwoju pracowników w TAURON Obsługa Klienta,
 • Zasady szkolenia pracowników TAURON Obsługa Klienta,
 • Zasady dofinansowania nauki na studiach w TAURON Obsługa Klienta,
 • Zasady nauki języka obcego w TAURON Obsługa Klienta,
 • System zarządzania rozwojem i karierą w TAURON Polska Energia,
 • Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych w TAURON Polska Energia,
 • Program Zarządzania Talentami w TAURON Polska Energia,
 • Zarządzenie prezesa zarządu TAURON Ekoenergia w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników TAURON Ekoenergia,
 • Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia przez pracowników PEC Katowice.

 

Oprócz specjalistycznych konferencji, warsztatów, kursów, sympozjów, seminariów czy studiów podyplomowych pracownicy mogą pogłębiać swoją wiedzę w zakresie tzw. umiejętności miękkich, które pomagają w zdobywaniu nowych umiejętności interpersonalnych przydatnych zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym.

Uniwersytet Otwarty Grupy TAURON (UOGT) to cykl wykładów prowadzonych przez najwybitniejszych ekspertów specjalizujących się w różnych dziedzinach nauki, polityki, biznesu, kultury oraz rozwoju osobistego skierowany do pracowników spółek Grupy TAURON. Celem wykładów jest zapewnienie pracownikom dostępu do aktualnej wiedzy oraz informacji z szerokiego spektrum zainteresowania.

Dodatkowo inicjatywa ta pozwala na stworzenie platformy wymiany poglądów oraz doświadczeń. Wykłady cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród pracowników i są przez nich wysoko oceniane w ankietach wysyłanych po każdej prelekcji. W ramach tej inicjatywy w 2015 r. odbyło się 7 wykładów, m.in. „Scenariusze gospodarcze dla Polski i Europy” prof. Witolda Orłowskiego, „Zarządzanie sobą na stanowisku i każdym etapie życia” Jacka Santorskiego oraz „Etyka w biznesie” dr Agnieszki Kozak.

 

Ważnym narzędziem szkoleniowym  w Grupie TAURON jest platforma e-learningowa. Wprowadzenie e-learningu pozwala pracownikom na szkolenie się w dowolnym, wygodnym dla siebie momencie, bez konieczności rezygnacji z innych obowiązków. W 2015 r. platforma była udostępniana kolejnym spółkom Grupy. Obecnie korzysta z niej pięć spółek: TAURON Polska Energia, TAURON Sprzedaż, TAURON Dystrybucja, TAURON Wydobycie, TAURON Wytwarzanie, łącznie ponad 11 tys. pracowników.

Oprócz pozyskiwania wiedzy z zewnątrz w TAURONIE stawiamy także na wymianę praktyk i doświadczeń wewnątrz Grupy oraz spółek. To bardzo cenny rodzaj edukacji pracowników, gdyż z jednej strony mamy pewność, że szkolący się otrzymują przydatne informacje, oparte na wieloletniej praktyce, a z drugiej strony szkolący (trenerzy wewnętrzni) czują się zmotywowani i dowartościowani. Z tego względu spółki Grupy TAURON coraz częściej stawiają na wewnętrzny coaching i coraz chętniej czerpią z posiadanych wewnątrz organizacji skarbnic wiedzy, jakimi są zatrudnieni specjaliści.

W 2015 r. w spółkach TAURON Dystrybucja, TAURON Dystrybucja Serwis i TAURON Dystrybucja Pomiary przeprowadzono szkolenia wewnętrzne z tematów specjalistycznych oraz ogólnorozwojowych. W ofercie przygotowanej przez Akademię Trenerów Wewnętrznych znalazły się tematy dotyczące m.in. sieci napowietrznych oraz ochrony przeciwpożarowej,

ofertowania w branży energetycznej, budowy i eksploatacji stacji transformatorowych czy asertywności. Szkolenia wewnętrzne były dedykowane wszystkim pracownikom spółki. W organizację szkoleń zaangażowanych było 13 koordynatorów Akademii Trenerów Wewnętrznych ze wszystkich trzech spółek. W 2015 r. przeszkolono w ten sposób 933 osoby.

Program realizowany od lipca 2015 r.(a zaplanowany na lata 2015-2017) jest skierowany do kadry zarządzającej średniego szczebla TAURON Dystrybucja, TAURON Dystrybucja Serwis i TAURON Dystrybucja Pomiary(kierownicy wydziałów, działów, regionów, starsi mistrzowie, koordynatorzy z regionów, koordynatorzy terenów pomiarowych). Obejmuje łącznie ok. 500 liderów.

W ramach programu zaplanowano szereg działań rozwojowych, opartych na modelu 70-20-10, tzn. 70 proc. to praktyczne doświadczenie, 20 proc. – uczenie się od innych i 10 proc. – szkolenia. Program rozwija kompetencje:

 • zarządzanie ludźmi,
 • zarządzanie wynikami,
 • zarządzanie zmianą,
 • myślenie strategiczne,
 • decyzyjność,
 • orientacja na klienta.

Uczestnicy realizują zadania przed- i poszkoleniowe oraz pracują w grupach nad projektami biznesowymi, dotyczącymi realnych wyzwań w organizacji. Mają również okazję współpracować z innymi uczestnikami programu, wymieniać się doświadczeniami i dzielić wiedzą. Celem programu jest przygotowanie menedżerów do nowych wyzwań, związanych m.in. z projektem Jedna Dystrybucja, podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie przywództwa oraz zwiększenie skuteczności liderskiej. Z ankiet poszkoleniowych i wywiadów z menedżerami wynika, że użyteczność szkoleń oceniana jest wysoko, a narzędzia poznane na szkoleniach wykorzystywane są w codziennej pracy. Średnia z pierwszego modułu szkolenia w skali 5-stopniowej to 4,21, gdzie 4 oznacza, że treści były bardzo istotne w kontekście czekających zadań.

Program był skierowany do grupy pracowników Centrum Usług Wspólnych TAURON Obsługa Klienta wyróżniających się potencjałem do pracy w zespołach projektowych. W pierwszej  jego edycji, przeprowadzonej w 2015 r., wzięło udział ok. 40 pracowników w zakresie zarządzania zespołami projektowymi i ok. 70 – w obszarze pracy w zespołach. Program obejmował szkolenie e-learningowe, szkolenie wewnętrzne oraz szkolenie zewnętrzne.

Celem praktyki było przygotowanie grupy pracowników do zarządzania i pracy w zespołach projektowych, zgodnie z zasadą 70/20/10 (70 proc. programu stanowi praktyczne doświadczenie, 20 proc. – uczenie się od innych i 10 proc. – szkolenia). W ankietach przeprowadzonych po szkoleniach uczestnicy wskazali na realizację celu szkoleń na poziomie ok. 90 proc.

Akademia Key Account Management to inicjatywa skierowana do doradców klienta, jak również do kadry menedżerskiej zatrudnionej w Departamencie Sprzedaży na Rynku Biznesowym spółek TAURON Sprzedaż oraz TAURON Sprzedaż GZE. Przed szkoleniem pracownicy brali udział w ankiecie oraz wywiadach telefonicznych, których celem było zdiagnozowanie potrzeb, tak aby odpowiednio dobrać narzędzia szkoleniowe. Szkolenia obejmowały zadania indywidualne, zadania grupowe, wywiady interaktywne, moderowane dyskusje w grupie oraz inscenizacje sytuacyjne.

Szkolenie Follow-up miało na celu ugruntowanie zdobytej wiedzy i umiejętności podczas Akademii TAURON – Key Account Management 2012-2014 oraz podtrzymanie zaangażowania pracowników w zmianę nawyków. Efekty Akademii były mierzone poprzez diagnozę kompetencji na początku projektu oraz badanie kompetencji po zakończeniu projektu. Wynikiem badania były indywidualne raporty Uczestników Projektu oraz zbiorczy raport dla Spółki. Przeprowadzono również ankiety wśród Uczestników Akademii. Łącznie w szkoleniu wzięło udział 66 pracowników.

Projekt szkoleniowy Akademia Lidera jest skierowany do wszystkich osób zatrudnionych w TAURON Ciepło, które w sposób formalny lub nieformalny kierują pracownikami.  W ramach drugiej edycji projektu szkoleniowego dla kadry zarządzającej i dozoru w 2015 r. odbyły się warsztaty z zakresu motywowania, bieżącego wyznaczania i oceny zadań oraz premiowania podległych pracowników.

Celem szkoleń było przygotowanie przełożonych do wyznaczania zadań oraz oceny realizacji zadań wykonanych przez pracowników. Umiejętności te były kluczowe dla nowo wdrożonego motywacyjnego systemu wynagradzania. Łącznie udział w szkoleniu wzięło 296 osób, które oceniły jego poziom na 4,79 (w 5-stopniowej skali ocen).