Zaangażowanie pracowników wpływa na wyniki ekonomiczne, finansowe, ale także na funkcjonującą kulturę organizacyjną. Dlatego tak ważne jest kształtowanie w miejscu pracy postaw proaktywnych opartych na wspólnych wartościach.

W Grupie TAURON dla wszystkich spółek są nimi Otwartość, Odpowiedzialność, Profesjonalizm i Spójność, opisane w zaktualizowanym w 2015 r. Kodeksie Biznesowym Grupy TAURON. Kierując się tymi wartościami, pracownicy przyczyniają się do budowy i rozwoju rzetelnej oraz nowoczesnej organizacji, pozostając w zgodzie z misją i wizją Grupy.

Wartości są znane wszystkim w Grupie, gdyż każdy pracownik ma obowiązek zapoznania się z Kodeksem Etyki, co potwierdza, składając stosowne oświadczenie. Także dla nowo przyjętych w struktury TAURONA w „wejściowym” pakiecie informacyjnym znajduje się Kodeks Etyki. W każdej chwili można także do niego sięgnąć, gdyż w grupowym intranecie znajduje się witryna poświęcona etyce, a także sposób postępowania na wypadek zauważania w miejscu pracy naruszeń zapisów Kodeksu.

W 2016 r. – w związku z opublikowaniem nowej Strategii korporacyjnej Grupy TAURON oraz wdrożeniem nowego modelu biznesowego – wartości korporacyjne uległy zmianie. Jednocześnie w nowej strukturze Grupy pojawiło się Biuro Pełnomocnika ds. Zgodności, którego jednym z pierwszych zadań będzie opracowanie nowego Kodeksu Biznesowego Grupy TAURON – spójnego z nową Strategią biznesową i zrównoważonego rozwoju oraz opartego na nowych wartościach. W związku z tym w przyszłorocznym Raporcie zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON zostaną zaprezentowane nowe wartości oraz zmodyfikowane podejście do kwestii etycznych.

W 2015 r. w TAURON Dystrybucja został opracowany podręcznik „Wartości w działaniu”, dedykowany wszystkim pracownikom spółek TAURON Dystrybucja, TAURON Dystrybucja Serwis i TAURON Dystrybucja Pomiary. Podręcznik został opracowany na podstawie ankiet badających postrzeganie wartości w organizacji oraz materiału zebranego po warsztatach „Wartości w procesach”,

przeprowadzonych w trakcie II Konferencji Kadry Zarządzającej TAURON Dystrybucja. Celem jego wdrożenia było wsparcie procesu budowania spójnej kultury organizacyjnej w obszarze biznesowym dystrybucji oraz pomoc pracownikom w wypracowaniu wspólnych standardów zachowań w zakresie obowiązków służbowych. Z uwagi na zmianę wartości Grupy TAURON w 2016 r. projekt został wstrzymany.

 

Na zaangażowanie pracowników ma wpływ także szereg innych czynników, a wśród nich komunikacja wewnętrzna. W Grupie TAURON stosowanych jest wiele kanałów komunikacji – dostosowanych do specyfiki działalności każdej ze spółek. Największym narzędziem jest jeden z największych korporacyjnych intranetów w kraju – Tauronet. Stały dostęp do niego posiada 16,5 tys. pracowników w 270 lokalizacjach w ramach Grupy. Można w nim znaleźć nie tylko aktualności z poszczególnych spółek czy regulacje wewnątrzkorporacyjne, ale również platformy zainteresowań (np. Klub Czytelnika), książkę telefoniczną Grupy, konkursy skierowane do pracowników, a także tablicę ogłoszeń. Tauronet wspiera także pracę zespołową – dzięki tworzeniu witryn grup roboczych jej członkowie mogą swobodnie umieszczać w niej materiały o różnych rozmiarach, a także pracować na plikach w tym samym czasie. Funkcjonalność Tauronetu została doceniona na forum międzynarodowym – w 2015 r. grupowy intranet TAURONA znalazł się w dziesiątce najlepszych intranetów na świecie w rankingu firmy Nielsen Norman Group.

Wśród pracowników nieposiadających służbowego komputera (np. górnicy dołowi, terenowe służby dystrybucyjne) wszelkie istotne informacje i ogłoszenia kolportowane są za pomocą tablic ogłoszeń w poszczególnych oddziałach, a także ulotek, broszur i plakatów. Ponadto spółki TAURON Wydobycie, TAURON Wytwarzanie, TAURON Ciepło, TAURON Dystrybucja, TAURON Ekoenergia, TAURON Obsługa Klienta  posiadają wewnątrzspółkowe magazyny „Nasze Forum”, zawierające najważniejsze informacje z życia spółek.

W 2015 r. wydawany był także magazyn Grupy TAURON – „Polska Energia”, który zawiera nie tylko istotne wydarzenia, mające miejsce w Grupie oraz ofertę sprzedażową, ale również notowania cen energii i gazu oraz materiały publicystyczne o branży energetycznej w kraju i na świecie. Magazyn jest kierowany głównie do klientów Grupy TAURON, jednak spory jego nakład trafia do spółek Grupy.

Poza narzędziami grupowymi spółki mają wypracowane swoje własne kanały komunikacji, a także narzędzia usprawniające pracę i porozumiewanie się wśród współpracowników. Doskonałą okazją do wzmocnienia komunikacji wewnętrznej są bezpośrednie spotkania pracowników w ramach pionów lub całych spółek. TAURON Dystrybucja organizuje raz w roku „Dni Otwarte”, podczas których we wszystkich oddziałach spółek odbywają się spotkania pracowników z zarządem.

okladka

W celu uzyskania informacji zwrotnej o jakości prowadzonej komunikacji wewnętrznej niektóre spółki Grupy przeprowadzają audyt komunikacyjny.

 

W 2015 r. w TAURON Dystrybucja przeprowadzono trzecie już badanie komunikacji wewnętrznej. Audyt składa się z dwóch części: badania ankietowego i wywiadów pogłębionych. W badaniu ankietowym biorą udział wszyscy pracownicy spółek TAURON Dystrybucja, TAURON Dystrybucja Serwis i TAURON Dystrybucja Pomiary. Kwestionariusz przygotowywany jest w wersji online oraz drukowanej dla pracowników nieposiadających dostępu do firmowej poczty elektronicznej. Wywiady pogłębione przeprowadzane są z 50 pracownikami reprezentującymi przekrój jednostek organizacyjnych.

Badanie jest anonimowe, a jego wyniki prezentowane są w postaci zbiorczych raportów. W audycie badana jest komunikacja kierownicza na linii przełożony – pracownik, komunikacja operacyjna – współpraca między pracownikami, źródła pozyskiwania informacji, poziom identyfikacji z firmą oraz dokonywana jest ocena narzędzi komunikacyjnych stosowanych w firmie. Wyniki badania komunikowane są wszystkim pracownikom. Po badaniu wypracowywane są plany działania, których efekty weryfikowane są w kolejnym audycie. Dzięki wprowadzonym działaniom poaudytowym przepływ informacji w firmie sukcesywnie rośnie rok do roku.

 

Najlepszym miernikiem w ocenie zadowolenia pracowników z pracy w organizacji są badania satysfakcji. To jest pole, na którym TAURON ma jeszcze sporo do ulepszenia. W 2015 r. tylko w jednej spółce (TAURON Ciepło) przeprowadzono badanie klimatu społecznego, które dotyczyło obszarów: polityki personalnej, zarządzania i komunikacji wewnętrznej. W pozostałych spółkach Grupy nie badano satysfakcji pracowników, jednak w ramach wdrażanej Polityki Zarządzania Zasobami Ludzkimi jednym z zadań do realizacji przez spółki w najbliższym czasie jest Badanie Opinii i Satysfakcji Pracowników.