Z naszymi klientami dzielimy się nie tylko energią – także w tym metaforycznym znaczeniu – ale również wiedzą i doświadczeniem. Dzięki prowadzonym przez spółki TAURONA akcjom mogą oni m.in. z większą swobodą poruszać się po meandrach rynku energii, efektywniej gospodarować energią elektryczną i cieplną, w lepszy sposób dbać o środowisko, a także o własne bezpieczeństwo, unikając podpisywania nieuczciwych umów.

Nieuczciwi sprzedawcy najczęściej wykorzystują nieświadomość i łatwowierność konsumentów, zwłaszcza osób starszych (patrz również: „Nie znasz, nie otwieraj” i „Energia dla seniora”). Do TAURONA  dociera coraz więcej informacji również o nieuczciwych praktykach stosowanych przez nierzetelnych sprzedawców. Metody „na wnuczka”, „na pracownika energetyki”, „na przedstawiciela URE” stają się coraz częstszą praktyką. Wielu sprzedawców podszywa się również pod TAURONA.

Liczba kontaktów klientów z infolinią w sprawach dotyczących samych tylko niepożądanych działań konkurencji przewyższa 15 tys. zgłoszeń.

Odpowiedzią TAURONA na to zjawisko są akcje edukacyjno-ochronne skierowane do naszych klientów, mające na celu zwiększenie ich świadomości w zakresie praw konsumenckich oraz sposobów radzenia sobie w sytuacjach nieuczciwych praktyk stosowanych przez sprzedawców. Działania te w głównej mierze skierowane są do klientów z terenu działalności dystrybucyjnej TAURONA. W 2015 r. w ramach tej praktyki prowadzone były:

– jest to kolejna tego rodzaju akcja organizowania przez TOE, której partnerem jest TAURON. Dzięki współtworzeniu tych działań TAURON otrzymał tytuł Certyfikowanego Sprzedawcy Energii.

– polegały one na rozpowszechnianiu informacji o tym, że TAURON szanuje prywatność swoich klientów i nie wysyła do nich przedstawicieli handlowych, posługuje się jasnymi i przejrzystymi zasadami w komunikacji z klientami i radzi, jakich reguł należy przestrzegać przy zawieraniu umów handlowych. Powyższe działania były prowadzone poprzez plakatowanie miejsc publicznych, np. spółdzielni mieszkaniowych, oraz wsparte były komunikacją w mediach: telewizji regionalnej, radiu i prasie.

 

dla klientów z grupy 55+ – specjalne działania skierowane do seniorów polegające na organizacji spotkań edukacyjnych, podczas których odbywają się: wykłady o bezpieczeństwie umów handlowych, warsztaty asertywności; promowanie bezpiecznych zachowań w relacjach handlowych. Spotkania były prowadzone z udziałem Michała Fajbusiewicza. W 2015 r. – w ramach piątej i szóstej edycji akcji – odbyło się 14 spotkań, w których udział wzięło ponad 1,6 tys. uczestników. Za tę inicjatywę TAURON Sprzedaż został wyróżniony nagrodą HETMAN 2015 przyznawaną przez  Magazyn AKTYWNI plus i Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

 

Inicjatorem rozpoczętej w 2015 r. inicjatywy jest Biuro Rzecznika Praw Klienta w TAURON Obsługa Klienta. Celem warsztatów jest edukowanie seniorów w zakresie ich praw na rynku energii elektrycznej, zasad funkcjonowania rynku energii, informowanie, jak nie dać się oszukać przy zawieraniu umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy. Akcja jest organizowana we współpracy z Rzecznikami Konsumentów, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz seniorów, m.in. Uniwersytetami III Wieku, Radami Seniora, Związkami Emerytów i Rencistów, Klubami Seniora. Współpraca z partnerami społecznymi stwarza możliwość dotarcia do jak największej grupy odbiorców.  W 2015 r. Biuro Rzecznika Praw Klienta zorganizowało cztery w Będzinie, Prudniku, Świdnicy i Tarnowie, w których łącznie wzięło udział ok. 450 uczestników.

Akcje „Nie znasz, nie otwieraj” oraz „Wybieraj mądrze. Sprawdź, kto sprzedaje Ci energię!” prowadzone są w ramach programu Bezpieczniki TAURONA, podzielonego na kilka podprogramów, którymi adresatami są różne grupy odbiorców. Oprócz nich w skład Bezpieczników TAURONA wchodzą jeszcze inicjatywa skierowana do dzieci – Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka oraz pracowników firm remontowo-budowlanych – Bezpieczniki TAURONA. Włącz w pracy.

Ważną część działalności edukacyjnej TAURONA – skierowanej do klientów – stanowią warsztaty

i konferencje poświęcone branży energetycznej oraz specyfiki funkcjonowania rynku energii i praw nim rządzących.

Z możliwości poszerzenia wiedzy o energetyce chętnie korzystają klienci biznesowi i instytucjonalni. Dużą popularnością cieszą się seminaria i warsztaty skierowane do administracji samorządowej. Takie cykliczne spotkania z przedstawicielami i pracownikami władz samorządowych wpływają na lepszą współpracę dla rozwoju regionu i komfortu życia mieszkańców oraz bezpieczeństwo dostaw i rozbudowę infrastruktury spółki. Są one też świetną okazją do wymiany poglądów oraz poznania wzajemnych potrzeb i oczekiwań.

 

 

W 2015 r. spółki Grupy TAURON przeprowadziły szereg spotkań z klientami w zakresie edukacji energetycznej. Wśród nich znalazły się:

 

– to spotkania o charakterze cyklicznym, odbywające się raz do roku. W 2015 r. przeprowadzona została trzecia edycja, w której udział wzięli najwięksi klienci Grupy zaproszeni przez spółki TAURON Dystrybucja i TAURON Sprzedaż. Spotkania są okazją do przedstawienia ważnych tematów dotyczących branży, rynku energii oraz podejmowanych w Grupie działań, jak też szansą prowadzenia bezpośrednich rozmów, poznania oczekiwań w zakresie współpracy. W trzeciej edycji warsztatów udział wzięło ponad 180 Klientów Grupy TAURON.

– projekt edukacyjny dedykowany najaktywniejszym interesariuszom, w ramach którego TAURON Ciepło szkoli bezpłatnie przedstawicieli spółdzielni, wspólnot, biur projektowych i przedstawicieli samorządów. W ramach cyklu konferencji ASTC w 2015 r. przeprowadzono dwie konferencje skierowane do klientów oraz przedstawicieli samorządu lokalnego (łącznie 120 osób), podnosząc ich wiedzę na temat produktów ciepłowniczych. Część konferencji przeznaczono na warsztaty edukacyjne w celu wypracowania wspólnych rozwiązań odnośnie do skutecznej komunikacji z klientami końcowymi.. Przeprowadzano również szkolenie z zakresu prezentacji wystąpień publicznych dla klientów – zarządców nieruchomości i przedstawicieli samorządów lokalnych. poszerzeniu wiedzy i świadomości klientów na temat branży energetycznej i ciepłowniczej. W spotkaniu wzięli udział eksperci TAURON Ciepło oraz eksperci zewnętrzni i pracownicy naukowi AGH.

– TAURON Dystrybucja we współpracy z uczelniami i organizacjami branżowymi organizuje tematyczne spotkania, które są miejscem dyskusji, wymiany doświadczeń, wiedzy praktycznej i teorii oraz prezentowania innowacyjnych rozwiązań. Do tej pory zorganizowano dwie edycje Pikniku. W 2015 r. jego tematem przewodnim były inteligentne liczniki energii. Celem wydarzenia jest aktywny udział TAURON Dystrybucja w kształtowanie kierunków rozwoju branży energetycznej, inicjowanie nowych rozwiązań, innowacji, wspieranie środowiska naukowego i edukowania nowego pokolenia specjalistów. Piknik to także doskonała okazja do nawiązania bliższych relacji z klientami i partnerami biznesowymi, w szczególności z producentami, ekspertami, naukowcami, instytucjami i organizacjami branżowymi mającymi wpływ i kształtującymi stan prawny sektora energetycznego.

– ich adresatami są przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego – wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, których urzędy znajdują się na terenie działania TAURON Dystrybucja. W 2015 r. w ramach tej współpracy odbyły się:
1. X Ogólnopolska Konferencja „Oświetlenie dróg i miejsc publicznych” – organizowana przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii. Partnerem wydarzenia jest TAURON Dystrybucja;
2. Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski – przy udziale prelegentów z TAURON Dystrybucja;
3. Seminarium dla powiatu bocheńskiego „Uwarunkowania wytwarzania i sprzedaży energii z odnawialnych źródeł energii. Fundusze przeznaczone do wspierania budowy instalacji OZE przewidziane na lata 2014-2020” – przy udziale TAURON Dystrybucja;
4. Konferencja Samorządowo-Energetyczna dla Oddziału w Jeleniej Górze i w Legnicy;
5. III Opolski Kongres Energetyczny – „Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii”.